Hotărârea nr. 307/2006

HOTARAREA NR. 307 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.307 privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108386/2006, prin care Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu propune modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. b precum și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, prin înființarea a 3 funcții publice la Serviciul de Evidență a Persoanelor - Compartiment regim evidență, după cum urmează:

  • -   1 post de consilier principal tr.3

  • -  2 posturi de consilier asistent tr. 3

Art. 2 Cu aceeași dată se revocă anexele nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 187/2005.

Art. 3 Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.


Contrasemnează

Secretar, / Iordan NicoW

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU                                      Anexa nr. (. la HCL nr. Ș?$2006

LEGENDĂ:

Director executiv

1

Director executiv adjunct

1

Șef serviciu

3

Personal execuție

45

Total

50

ORGANIGRAMA

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU

Serviciul

1

Stare CivilăServiciul pașapoarte

1

11


Serviciul de evidență a

1

persoanelor

19,


Compartiment regim evidență

13


Compartiment ghișeu unic

-

6


Director executiv

1

-

Director executiv adjunct           1

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ;

SECRETAR,

Iordan Nicpla

JUDEȚUL SIBIU

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE PERSONAL

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția publică

Clasa

Gradul professional

Treapta de salarizare

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

Funcția contractuală

Grad/treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

Inalți funcț.publ.

de condu

cere

de execuție

dc condu

cere

de execuție

1

Minzat Ana

Director

executiv

Consilier

I

superior

1

S

1859

2

Gota Adina-Zamfira Elena

Director

Executiv

adjunct

Consilier

I

superior

1

S

1735

__ Serviciul de Stare Civila

3

Stan Ramona-Elena

Șef serviciu

Consilier

I

superior

1

S

1549

4

Chioariu lonela-Marioara

Consilier

I

asistent

1

s

661

5

Vacant

Consilier

I

asistent

3

s

570

6

Ardelean Susana

Referent

III

superior

1

M

731

7

Crăciun Monica-

Susana

Referent

III

superior

1

M

731

8

Tîrmonea Mana

Referent

III

superior

1

M

731

9

Hazotă Lenuța

Referent

III

superior

3

M

613

10

Stoica Mariana

Referent

III

superior

3

M

613

11.

Căpățînă Mihaela-Anca

Referent

III

superior

3

M

613

12.

Flueraș Gabriela

Referent

III

superior

3

M

613

13.

Lazea Irina

Referent

III

superior

3

M

613

14.

Pîcă Claudia

Referent

15.

Sopa Livia

Referent

(

Compartiment contabilitate, resurse-umari

e, juridic

16

Ganea Mioara

Consilier

17

Manta Marieta Paula

Referent

18.

Pastiu Maria

Referent

j.

ierviciul Pașapoarte

19

Vacant

Șef serviciu

Consilier

20.

Vacant

Consilier

21

Vacant

Consilier

22

Vacant

Consilier

23

Vacant

Consilier

24

Vacant

Consilier

25

Vacant

Ref.de spec.

26

Vacant

Referent

27

Vacant

Referent

28.

Vacant

Referent

29.

Vacant

Referent

30

Vacant

Referent

Serviciul de Evidenta a Persoanlor

31

Sevestrean Cornel

Emanuel

Sef serviciu

Consilier

Compartiment regim evidenta

32

Simionescu Dana

Consilier

33

Vasiliu Elena

Referent

34

Cojocaru Liliana

Referent

35

Puștea Monica

Referent

36

Văcăriți Teodor

Referent

37

Ivan loan

Referent

38

Vacant

Referent

39

Vacant

Referent

40

Apafi Cristina

Consilier

F:\Pers\WORDDOC\ANA\Stat personal sept 2006_hot.doc

III

principal

3

M

520

III

principal

3

M

520

I

asistent

3

S

570

III

asistent

M

467

III

asistent

3

M

467

I

superior

3

S

1189

I

superior

3

s

951

I

principal

3

s

698

I

asistent

3

s

570

I

asistent

3

s

570

I

asistent

3

s

570

II

asistent

3

M

485

■»

III

superior

1

M

731

III

superior

1

M

731

<■

III

superior

1

M

731

III

superior

1

M

731

III

superior

1

M

731

I

superior

1

S

1549

I

superior

1

S

1239

III

superior

1

s

731

III

superior

1

s

731

III

superior

1

s

731

III

superior

1

s

731

III

superior

1

M

731

III

superior

1

M

731

III

superior

1

M

731

I

asistent

3

S

570

41

Daju Ramona

Consilier

I

debutant

S

533

42

Vacant

Consilier

I

principal

3

S

698

•-

43.

Vacant

Consilier

I

asistent

3

S

570

44.

Vacant

Consilier

I

asistent

3

s

570

Compartiment ghișeu unic

45

Ciucur Mana -Mihaela

Referent

III

principal

3

M

520

»

46

Porime Emil

658

Referent IA x)

IA

M

47

Dicu Daniela

658

Referent IA x)

IA

M

48

Bănică Elena

658

Referent IA x)

IA

M

49

Cernea Angela

658

Referent IA x)

IA

M

50

Moram Mihaela

658

Referent IA x)

IA

M

x) contract de serviciu/de muncă suspendat

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

45

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

5

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

40

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

-

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

5

NR.TOTAL FUNCȚII IN LNSTITUTIE

50

PREȘEDINTE


contrasemnează/

SECRETAR,

Iordan Nicola>