Hotărârea nr. 306/2006

HOTARAREA NR. 306 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Fundatiei "Edelweiss" asupra unor spatii situate in Sibiu str. Constructorilor nr. 17, respectiv str. Tiglarilor nr.1

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.306

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Fundației “ Edelweiss “ asupra unor spații situate în Sibiu str. Constructorilor nr. 17, respectiv

str. Țiglarilor nr.l

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108385/2006 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu prin care se propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Fundației “ Edelweiss “ asupra unor spații situate în Sibiu str. Constructorilor nr. 17, respectiv str. Țiglarilor nr.l, în incinta Școlii nr. 23,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit.a și ale art. 126 și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită , în perioada 01.10.2006 - 15.06.2008 , în favoarea Fundației “Edelweiss”, asupra unui spațiu situat în Sibiu, str.Constructorilor nr. 17 și asupra unui spațiu situat în Sibiu, str. Țiglarilor nr.l în incinta Școlii generale nr.23, conform Convenției din anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.


Contrasemnează

Secretar, A

Iordan Nicola /


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.l la HCL nr.306/2006

CONVENȚIE

privind transmiterea dreptului folosință gratuită în favoarea f undației „Edelweiss asupra a dou-â spații din incinta Școlii cu cIs.I-VUl nr.23 Sibiu

Nr......

încheiată azi ........................

CAP. I PÂR FILE

între:

Municipiul Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr. 143922 73, cont nr.500414392273 deschis la B.N.-Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar- Klaus W.Johannis, în calitate de proprietar, pe de o parte

Și

Fundația “Edelweiss” Sibiu, cu sediul social în str. Mitropoliei Nr. 10/3

Sibiu, reprezentată prin Victorina Stan, în calitate de director, cod fiscal nr.

9935209, în calitate de comodatar, s-a încheiat prezenta convenție, în aplicarea prevederilor ari. I 26 din Legea administrației publice locale nr.21 5/2001

( AP.II OBIECTUL

Art.2.1 - Proprietarul cedează în folosință gratuită Fundației “Edelweiss” Sibiu, un spațiu în suprafață de 117 mp din imobilului situat pe strada Constructorilor nr, 17 Sibiu precum și un spațiu în suprafață de 55 mp situat în imobilul de pe str. Țiglarilor nr.l în incinta Școlii cu cls 1-VIII nr.23 Sibiu.

Art.2.2 - Spațiul este destinat desfășurării de activități social umanitare.

Art.2.3. - Predarea-primirca spațiului se face de către reprezentanții instituțiilor, fiind consemnată în procesul - verbal anexă a convenției.

CAP III DURATA

Art.3.1. - Termenul cedării în folosință gratuită către Fundația “Edelweiss” este: 01.10.2006 până în data de 15.06.200S.

CAP.IV OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 4,1. - Comodantul se obligă:

 • a. să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței;

 • b. să asigure folosința imobilului în condițiile prezentei convenții;

 • c.  să asigure utilitățile necesare desfășurării activității, în funcție de solicitările comodatarului;

 • a.  să efectueze plata utilităților lunar până ia data scadentă. în baza unui protocol încheiat între unitatea școlară și comodatar, conform suprafețelor dale spre folosința si facturilor de plată; neplata utilităților la termen îndritu iește pe proprietar să încaseze de la Fundația “Edelweiss” penalitățile în cuantumul celor stabilite de furnizorii de utilități

 • b. să efectueze lucrările de reparații în întreaga clădire, cu acordul proprietarului;

 • c. să depună toate diligențele pentru ca, prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea convenției, imobilul va fi predat cel puțin în starea în care

a fost primit, așa cum rezultă.din procesul verbal de predare-primire, eventualele îmbunătățiri revin de drept proprietarului, comodatarul neavând drept la despăgubiri;

 • d. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scrisul proprietarului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare se va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Slat. Prin anexele în sensul prezentei convenții se înțeleg: schițe, expertize și alte dale necesare analizării cererii.

 • e. să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a imobilului și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de comodatar;

 • f. să nu tulbure liniștea publică ;

 • g. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară aferentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare;

 • h. să asigure evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității, fiind obligat să prezinte proprietarului în prima lună de derulare a convenției, contractele încheiate cu GETESIB sau cu alți agenți cu același gen de activitate din care să rezulte acest lucru;

 • i. să obțină autorizațiile necesare desfășurării activității;

 • j. să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor tehnice, metodologice, de protecție a muncii, PSI, protecția mediului înconjurător precum și a actelor normative specifice activității desfășurate;

 • k. să realizeze îmbunătățirile și dotăi ile suplimentare prevăzute în convenție și agreate de către proprietar;

 • l. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității;

 • m. în termen de 10 zile de la încetarea convenției să elibereze imobilii!.

CAPA RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor convenției dă dreptul proprietarului la despăgubiri. în condițiile legii.

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit, ilici de uzura normală a lucrului. Partea care invocă (comodatarul) arc obligația să anume cealaltă parte în termen de 5 zile de la dala producerii evenimentuIui, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAP.VI ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezenta convenție încetează în următoarele situații:

 • a. împlinirea termenului stabilit ;

 • b. neexecutarea culpabilă a obligațiilor;

 • c. pieirea bunului ce face obiectul prezentei convenții .

Art.6.2 - în situația prevăzută la ari.6.1 lil.b proprietarul este obligat să înștiințeze comodatarul cu 30 de zile înainte.

CAP.VII CLAUZE SPECIALE

Art. 7.1 - Se interzice comodatarulni desfășurarea altor activități decât cele precizate în convenție.

Art. 7,2 - Comodalarul îsi va exercita ca un bun proprietar dreptul de folosință, dreptul de dispoziție aparținând exclusiv proprietarului.

Art. 7.3 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu ctc.vor trebui anunțate în termenul limită de 48 ore proprietarului.

Prezenta convenție s-a încheiat în 2 exemplare originale.

PROPRIE I AR,

COMODA I AR,


Președinte, Kurt KlemensContrasemnează


Secretar

Iordan Nic