Hotărârea nr. 305/2006

HOTARAREA NR. 305 privind numirea "Colectivului de coordonare a activitatii de deszapezire , asigurarea circulatiei pe drumurile publice furnizarea agentului termic , apa calda si apa rece si aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece 2006-2007"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 305

privind numirea “Colectivului de coordonare a activității de deszăpezire , asigurarea circulației pe drumurile publice furnizarea agentului termic , apă caldă și apă rece și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2006-2007

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108097/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune numirea “Colectivului de coordonare a activității de deszăpezire , asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agentului termic , apă caldă și apă rece și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2006- 2007

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d, alin.6 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se numește “ Colectivul de coordonare a activității de deszăpezire și asigurarea circulației pe drumurile publice , furnizarea agentului termic , apă caldă și apă rece în municipiul Sibiu” în următoarea componență:

 • 1. Eugen Mitea - Viceprimar

 • 2. Adrian Popa - Director al S.C. Tursib S.A. Sibiu

 • 3. Gheorghe Lazăr - Director general al S.C. D J’.C. S.A. Sibiu

 • 4.  Ilie Grădinar - Director al S.C. “Energie Termică” S.A. Sibiu

 • 5. Mircea Niculescu - Director al S.C. “Apă - Canal” S.A. Sibiu

 • 6. Gheorghe Barbu - Director general SC Schuster & Co Ecologic SRL , Sibiu

Art. 2. Se aprobă Programul de măsuri specifice sezonului rece 2006-2007, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu, directorul general S.C. Drumuri și Prestări în Construcții S.A., directorul S.C. Apă Canal S.A., directorul S.C. Energie Termică S.A., directorul S.C. Tursib S.A. , director SC Schuster & Co. Ecologic SRL, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.

Președinte, Kurt Klemens


Contrasemnează Secretar, Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.l la HCL nr.305/2006


PROGRAM DE TOAMNĂ-IARNĂ 1.10.2006- 15.03.2007

ELABORAT DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU ÎN COLABORARE CU SOCIETĂȚILE COMERCIALE APARȚINÂND CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 5

NR.

CRT.

DOMENIU

ACȚIUNI

TERMEN

1

!-

1

Asigurarea energiei termice

 • - Pregătirea CT în vederea livrării agentului termic și a apei menajere

 • - - Stabilirea dispeceratului centralelor termice cu sediul pe str. Eschile nr.6 telefon 221808- program luni - vineri 12-23, sîmbăta-duminică 7-23

 • - Asigurarea intervenției permanente în caz de defecțiuni prin grija SC Energie Termică SA

 • -  Asigurarea stocurilor de combustibil și menținerea în stare de funcționare a utilajelor specifice pentru intervenție în caz de căderi abundente de zăpadă

 • -  Mobilizarea personalului și a utilajelor din programul propriu în cazul căderilor masive de zăpadă sau a situațiilor deosebite

 • -  Aprobarea tarifului de referința pentru Gcal sezonul 2006-2007

1.10. 2006

15.1 1.2006- 31.03.2007

permanent

‘10.1 1.2006

permanent

01.10.06

2.

în domeniul

apei          și

canalizării

 • - Pregătirea rețelelor de aducțiune a prizelor și instalațiilor de tratare a apei

 • - Asigurarea stocurilor minime de materiale piese și subansamble legale de siguranța în exploatare a instalațiilor de apă și canal.

1.1 1.2006

1.12.2006

- J<5periyuJ__hidranpfoi\_yanel()r. căminelor de vane și vizitarea in

01.11.2006

NR.

CRI.


DOMENIU ACȚIUNI

•>


TERMEN


teren pentru identificarea acestora sub stratul de zăpadă


In domeniul transportului în comun


i - Efectuarea reviziilor tehnice pentru utilajele de intervenție in caz de defecte și asigurarea materialelor și pieselor de schimb specifice ( j anvelope, antigel, acumulatori, etc.)

i Finalizarea tuturor lucrărilor care impun săpături din programul RK/ 2004. Remedierea defecțiunilor de pe conducta de aducțiune Gura Rîului, intervenții pentru înlăturarea avariilor în special a celor cu !

I infiltrații în colectoarele de canalizare.                                   - i

Urmărirea încadrării în cotele de energie electrică și gaze naturale.

 • - Asigurarea permanenței prin dispeceratul constituit la nivel de SC > Apă-Canal SA la sediul acesteia str. Eschil nr.6

 • - Asigurarea stocurilor de combustibil și menținerea în stare de

i funcționare a utilajelor specifice pentru intervenție în caz de căderi abundente de zăpadă

Executarea lucrărilor specifice la deversoare, subtraversare sifoane , cămine de rupere de pantă , guri de deversare , intersecții cu canale

. termice, colector principal.                      ;

f Dotarea vidanjelor pentru desfundări canalizare la temperaturi sub -■10 C.

Mobilizarea personalului și a utilajelor din programul propriu în cazul

| căderilor masive de zăpadă sau a situațiilor deosebite

 • - Pregătirea personalului cu instrucțiunile specifice acțiunilor de iama


15.1 1.2006 permanent

10.11.2006


permanent

permanent

15.11.2006


15.11.2006

01.12.2006

permanent


20.10.2006


( echipele de intervenție, maiștrii, revizori tehnici și șoferi)

 • - Executarea concediilor de odihnă ale întregului personal de ; exploatare și întreținere pentru a avea la dispoziție în perioada de

iarnă întregul personal

 • - Pregătirea parcului auto , dotarea autovehiculelor cu antigel, cu nisip, lopeți în vederea rezolvării situațiilor de îngheț.

 • - Asigurarea stocului de piese de schimb necesare legate de siguranța în exploatare a parcului auto

’ - Asigurarea stocului de combustibil și menținerea în stare de


1.12.2006


15.1 1.2006


15.1 1.2006


U.fr.2006


NR.

RT.


DOMENIU ACȚIUNI

i

funcționare a utilajelor specifice pentru intervenție în caz de căderi

i masive dc zăpadă

- Asigurarea permanenței prin dispeceratul constituit la nivel de SC TURSIB SA la sediul acesteia str. Calea Dumbrăvii nr. 135

I - Menținerea în stare de funcționare a instalațiilor și utilajelor de


4.


Măsuri

J specifice ale Primăriei municipiului Sibiu privind asigurarea

I circulației pe : drumuri le

. publice


intervenție rapidă în caz de căderi masive de zăpadă.

 • - Constituirea comandamentului de deszăpezire la nivelul Primăriei I municipiului Sibiu cu funcționarea permanentă în perioada 1.12.2006 I 15.03.2007

 • - Asigurarea cu utilaje ( 5 autospeciale, 6 gredere semipurtate,2 autogredere , 4 autobasculante , 2 încărcătoare, 1 autoturism pentru intervenție ) și personalul de deservire specializat , conform contractelor încheiate.

 • -  Asigurarea stocurilor de material antiderapant

Min. 1200 to sare industrială (clorură de sodiu) și min 200 to clorura de magneziu și cca 100 mc sort 3-5 mm

 • - Asigurarea activității de deszăpezire în Stațiunea Păltiniș

i

 • - Pregătirea și menținerea în stare de funcționare a unui parc auto i specific suplimentar în cazul căderilor masive de zăpadă

 • - Menținerea în stare de curățenie a trotuarelor și pasajelor

i - Asigurarea accesului permanent în Cimitirul comunal și Grădina i zoologică

 • -  Amplasarea lăzilor cu material antiderapant și a indicatoarelor rutiere specifice în punctele stabilite

 • - Elaborarea unei Hotărâri a Consiliului Local pentru constituirea Comandamentului la nivelul municipiului Sibiu și adoptarea Programului de măsuri specifice sezonului rece

■ - Constituirea Comandamentului operativ și asigurarea permanenței Ia nivelul Direcției tehnice-Primăria municipiului Sibiu

' As^gtiraț’ea          cu Foliim municipiului Sibiu, Inspectoratul de

I TERMEN

j permanent

! ■

i permanent

30'0(L2006^

15.1 1.2006 - 15.03..2007

15.1 1.2006-15.03.2007

15J 1.2006-15.03.2007

15.11.2006-15.03.2007

15.1 1.2006-15.03.2007 permanent

30.09.2006

15.1 1.2006 - 15.03..2007

£5.11.2006-15. 0 3.2007


NR.

CRT.

DOMENIU

ACȚIUNI

TERMEN

(

Protecție Civilă, Unități Mii nare și Jandarmi pentru intervenție operativă în cazul căderilor masive dc zăpadă

- Intervenția operativă în cazul căderilor de pomi în perioada sezonului rece

 • -  Asigurarea iluminatului public la parametrii normali pe toată perioada sezonului rece

 • -  Urmărirea prognozei meteo și luarea măsurilor corespunzătoare cu caracter preventiv

15.11.2006-15.03.2007

15.11.2006-15.03.2007

permanent

5.

Unităti

școlare

- Asigurarea cu agent termic necesar a tuturor unităților de învățământ preuni verși tar

15.10.2006-1.04.2007

-----------------------------------------------,-------------

_____________


Contrasemnează Secretar, Iordan Nicoja

F:\GOSPOD2006 ORT,\X DIVERSE Program deszăpezire 2006-2C<)'7.mun Sibiu.doc