Hotărârea nr. 303/2006

HOTARAREA NR. 303 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Schimbare destinatie, constructie balcon cu acces si modificari interioare, in Sibiu, str. Uzinei nr. 10, bloc 16, sc. B, parter, ap. 19 - beneficiar Ungureanu Cornelia

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.303 privind aprobarea documentației PUD “Depozit ambalaje”, în Sibiu str. Tractorului FN, beneficiar SC DIATRANS SRL

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit in ședința ordinara din data de 28.09.2006,

Analizând Raportul nr. 108394/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUD”Depozit ambalaje”, în Sibiu str. Tractorului FN, conform proiect nr. 18/2005, elaborat de arh. loan Ene, pe un teren proprietate particulară SC Diatrans SRL conform extrasului CF Sibiu, nr. 45196, nr.top 5114/1/1/2, în suprafață totală de 3600 mp.

Având în vedere Hotărârea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din Legea nr.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin. (2) din Legea nr.50/1991,modificata si completata,

In temeiul art. 38 alin. (2) lit “c”, alin. (5) lit. “c” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUD “Depozit ambalaje”, în Sibiu str. Tractorului FN, conform proiect nr. 18/2005, elaborat de arh. loan Ene, pe un teren proprietate particulară SC Diatrans SRL conform extrasului CF Sibiu nr. 45196 nr. top 5114/1/1/2, în suprafață totală de 3600 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art. 2 - Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.


/)

Contrasemnează/.

/ /

Secretar, Iordan Ni^ola