Hotărârea nr. 302/2006

HOTARAREA NR. 302 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Schimbare destinatie, constructie balcon cu acces si modificari interioare, in Sibiu, str. Uzinei nr. 10, bloc 16 sc. B, parter, ap. 19 - beneficiar Ungureanu Cornelia

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 302

privind aprobarea documentației de urbanism - PUD - Schimbare destinație, construcție balcon cu acces si modificări interioare, in Sibiu, str. Uzinei nr. 10, bloc 16 sc. B, parter, ap. 19 - beneficiar Ungureanu Cornelia

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006

Analizând Raportul nr. 108381/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD -Schimbare destinație, construcție balcon cu acces si modificări interioare, in Sibiu, str. Uzinei nr. 10, bloc 16, sc. B, parter, ap. 19, beneficiar Ungureanu Cornelia , pe un teren apartinind domeniului public, conform proiect nr 4/2006 întocmit S.C. Proiect s.a.

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 modificata si completata prin Legea 289/2006 și ale art. 2, alin. (2) si art. 15 lit.”e” din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - Schimbare destinație, construcție balcon cu acces si modificări interioare, in Sibiu, str. Uzinei nr. 10, bloc 16, sc. B, parter, ap. 19, benef. Ungureanu Cornelia, conform proiect nr. 4/2006, întocmit de S.C Proiect s.a. cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2- Terenul in suprafața de 10 mp. ocupat de construcția balconului si a scării de acces se va dezmembra si concesiona. Aleea de acces va fi amenajata pe cheltuiala investitorului si va rămâne in domeniul public.

Art. 3- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.09.2006.


Contrasemnează Secretar, Iordan Nicola