Hotărârea nr. 301/2006

HOTARAREA NR. 301 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Creare gol si acces din strada" in Sibiu, str. Semaforului bl. 36, ap. 70, beneficiari Boitor Gheorghe Cornel si Sotia Boitor Adriana

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.301

privind aprobarea documentației de urbanism „PUD - Creare gol și acces din stradă” în Sibiu, str. Semaforului bl. 36, ap. 70, beneficiari Boitor Gheorghe Cornel și Soția Boitor

Adriana

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006

Analizând Raportul nr. 108414/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației de urbanism „PUD - Creare gol și acces din stradă” în Sibiu, str. Semaforului bl. 36, ap. 70, conform proiect nr. 9/2006 întocmit de arh.Emil Crișan, pe un teren aparținând domeniului public al municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism „PUD - Creare gol și acces din stradă” în Sibiu, str. Semaforului bl. 36, ap. 70, conform proiect nr. 9/2006 întocmit de arh.Emil Crișan, pe un teren aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art.2. Aleea de acces, în suprafață de 4,50 mp. va fi amenajată pe cheltuiala beneficiarilor și va rămâne în domeniul public al municipiului Sibiu.

Art. 3. Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.09.2006.


Contrasemnează Secretar, / / Iordan Nicolâ