Hotărârea nr. 300/2006

HOTARAREA NR. 300 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Demolare atelier mecanic si hala metalica, amenajare interioara in sala restaurant si adaos bucatarie si depozite, in Sibiu str. Dobrun nr. 1 benef. S.C. Panificatie Dobrun S.A.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.300

privind aprobarea documentației de urbanism - PUD - Demolare atelier mecanic si hala metalica, amenajare interioara in sala restaurant si

adaos bucătărie si depozite, in Sibiu str. Dobrun nr. 1 benef. S.C. Panificație Dobrun S.A.

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând Raportul nr. 108413/2006, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD -Demolare atelier mecanic si hala metalica, amenajare interioara in sala restaurant si adaos bucătărie si depozite, in Sibiu, str. Dobrun nr. 1-benef. S.C. Panificație Dobrun S.A. pe un teren proprietate privata, indentificat in CF Sibiu 1623, nr. top 3674/1/1 ; 3675/1/1 in suprafața de 2435 mp, din care 1527 mp fac obiectul prezentei documentații, conform pr. nr. 21/2006, intocmit de Clasic Design,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 aii. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD -Demolare atelier mecanic si hala metalica, amenajare interioara in sala restaurant si adaos bucătărie si depozite, in Sibiu, str. Dobrun nr. 1-benef. S.C. Panificație Dobrun S.A. pe un teren proprietate privata, indentificat in CF Sibiu 1623, nr. top 3674/1/1 ; 3675/1/1 in suprafața de 2435 mp, din care 1527 mp fac obiectul prezentei documentații, conform pr. nr. 21/2006, intocmit de Clasic Design, cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2- Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu la data de 28.09.2006.


z7

Contrasemnează

Secretar,

Iordan Nicola