Hotărârea nr. 30/2006

HOTARAREA NR. 30 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Construire pensiune rurala D+P+E+M in Sibiu, strada Viilor – cartier Gusterita, benef. Bortan Dumitru Sabin, reprezentant S.C. Transilvania Enduro Tours s.r.l.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire pensiune rurala D+P+E+M in Sibiu, strada Viilor - cartier Gusterita, benef. Bortan Dumitru Sabin, reprezentant S.C. Transilvania Enduro Tours s.r.l.

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 23.02.2006

Analizând Raportul nr. 10536/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Construire pensiune rurala D+P+E+M in Sibiu, strada Viilor-cartier Gusterita, conform pr. nr. 11/2005 intocmit de S.C. Kilt s.r.l.-arh. Adrian Gindila, pe un teren proprietate privata Bortan Dumitru Sabin, reprezentant S.C. Transilvani a Enduro Tours s.r.l. identificat in CF. Gusterita, nr. 3003, nr. top. 2328/2/3, in suprafața de 2000 mp,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism PUD - Construire pensiune rurala D+P+E+M in Sibiu, strada Viilor-cartier Gusterita, conform pr. nr. 11/2005 intocmit deSC. Kilt s.r.l.-arh.Adrian Gindila, pe un teren proprietate privata a numitilor Bortan Dumitru Sabin si Carmen, reprezentant S.C.Transilvania Enduro Tours s.r.l., identificat in CF.Gusterita nr. 3003, nr. top. 2328/2/3 in suprafața de 2000 mp, cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2 Pina la realizarea rețelei de canalizare in zona colectarea apelor menajere se va face prin amplasarea unei fose septice vidanjabile sau a unei microstatii de tratare a apelor uzate.

Art. 3 Pentru realizarea rețelei stradale in zona, conform PUZ -„După Grădini” aprobat prin H.C.L. nr. 317/2005, la faza de autorizare a construcțiilor se va prezenta, acordul notarial al tuturor deținătorilor de terenuri afectate de rețeaua stradala propusa.

Art. 4 Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2^06

Președinte

Constantin Șovăială


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicdla