Hotărârea nr. 3/2006

HOTARAREA NR. 3 privind modificarea si completarea contractelor de concesiune nr. 1/1993 si nr. 3/1993, aprobate prin H.C.L. nr. 23/25.06.1992

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.3

privind modificarea și completarea contractelor de concesiune nr. 1/1993 și nr. 3/1993, aprobate prin H.C.L. nr. 23/25.06.1992

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 1480/2006, prin care se propune reglementarea situației juridice a terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în str. Calea Dumbrăvii nr. 17, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 1/1993 și nr. 3/1993 încheiate cu Sucursala CEC Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 55 și 56 din Legea nr.24/2000,

In temeiul prevederilor art. 46 și ale art 126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Al t. 1. - Se modifică și se completează art. 1 Cap. II - Obiectul contractului, din contractul de concesiune nr. 1/1993, aprobat prin H.C.L. nr. 23/1992, care va avea următorul conținut:

“ Art. 1 - Obiectul contractului este cedarea și preluarea în concesiune a terenului situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 17, înscris în C.F. 19717 Sibiu, nr. top 3691/30/1/1/1/8 în suprafață de 1.099 mp și din nr. top 3691/30/1/1/1/10 cota de 1.077/5910 părți, deci o suprafață totală de 2.176 mp, conform planului de dezmembrare a terenului nr. T 01- 4594/1992 anexat

Art.2. - Se modifică și se completează art. 1 Cap. II Obiectul contractului , din contractul de concesiune nr. 3/1993, aprobat prin H.C.L. nr. 23/1992, care va avea următorul conținut :

Art.l- Obiectul contractului este cedarea și preluarea în concesiune a terenului , situat în Sibiu , str. C. Dumbrăvii nr. 17 , înscris în C.F. nr. 19717 Sibiu , nr. top 3691/30/1/1/1/7 în suprafață de 765 mp și din nr. top 3691/30/1/1/1/10 cota de 749/5910 părți , deci o suprafață totală de 1.514 mp , conform planului de dezmembrare a terenului nr. T 01-4594/1992 anexat “.

Art.3.~ Se completează Cap IV - Prețul, din contractul de concesiune nr. 3/1993, cu următoarele articole :

“Art.41 .- Pentru suprafața de teren de 638 mp prețul concesiunii este de 150,24 lei/mp (valabil la data de 31.12.2005) sumă ce se va achita în 3 ani, revenind o taxă ( redevență ) anuală de 31.951,04 lei.

Art.42. - Redevența anuală se va indexa în fiecare an cu indicele de inflație sau deflație, comunicat de Comisia Națională de Statistică prin Buletinul Statistic de Prețuri. în acest fel, redevența aferentă anului anterior indexată cu indicele de inflație/deflație aferent acestui an va deveni redevența pentru anul următor.”

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei

hotărâri


Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Secretar

Iordan Nicola,Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie