Hotărârea nr. 299/2006

HOTARAREA NR. 299 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU pentru extindere intravilan in vederea construirii de spatii productie, acces poarta si imprejmuiri, in Sibiu, Calea Surii Mici f.n. Benef. Moldovan Iosif, Ilcus Sofia, Ilcus Oprea Dumitru, Ilcus Radu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.299 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU pentru extindere intravilan in vederea construirii de spații producție, acces poarta si împrejmuiri, in Sibiu, Calea Surii Mici f.n.

Benef. Moldovan losif, Ilcuș Sofia, Ilcuș Oprea Dumitru, IlcușRadu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 28.09.2006,

Analizând Raportul nr. 108412/2006, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUZ si RLU pentru extindere intravilan in vederea construirii de spații producție, acces poarta si împrejmuiri in Sibiu, Calea Surii Mici f.n, beneficiari Moldovan losif, Ilcuș Sofia, Ilcuș Oprea Dumitru, Ilcuș Radu, pe un teren proprietate privată in suprafață de 5200 mp identificat in C.F. Sibiu nr. 50254N, 50255N, 50256N, 50259N, nr. top. 5992/3, 5992/1, 5992/2/2, 5992/2/1-teren construcții, conform proiect nr. 6-20/2006 intocmit de S.C. S & B Impex S.R.L,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu dc aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările si completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “c” alin. (5) lit.” c ”și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUZ si RLU pentru extindere intravilan în vederea construirii de spații producție, acces poartă și împrejmuiri, în Sibiu, Calea Surii Mici f.n., pe un teren în suprafață de 5200 mp, proprietate privată a beneficiarilor Moldovan losif, Ilcuș Sofia, Ilcuș Oprea Dumitru, Ilcuș Radu, identificat in CF Sibiu nr. 50254N, 50255N, 50256N, 50259N, nr. top. 5992/3, 5992/1, 5992/2/2, 5992/2/1 - teren construcții, conform proiect nr. 6-20/2006, întocmit de S.C. S & B Impex S.R.L. cu respectarea strictă a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2- Se extinde limita intravilanului Municipiului Sibiu in partea de nord vest a municipiului cu o suprafață de 39106,00 mp.

Art. 3- Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.

Președinte, Kurt Klemens


Contrasemnează Secretar, Iordan Nico