Hotărârea nr. 298/2006

HOTARAREA NR. 298 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 revocate prin HCL NR. 427/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.298

privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 106780/2006, prin care Serviciul resurse umane propune modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1, alin. 2 și alin. 3 din OG nr. 2/2006 cu privire la salarizarea funcționarilor publici pentru anul 2006, dispozițiile Anexei nr. 2 la HG nr. 1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și ale art. 3 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și ale art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 968/2006 pentru organizarea examenelor de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea și potrivit dispozițiilor art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. a și alin. 3 lit. b precum și art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, având în vedere modificările enunțate în cele ce urmează:

funcția publică de referent de specialitate superior tr. 1 din cadrul Serviciului autorizare, control, disciplina în construcții ocupată de domnul Teodorescu Marius, se transformă în consilier principal tr. 1,

1 funcție publică de referent superior tr. 1 din cadrul Serviciului patrimoniu ocupată de domnul Moldovan Dumitru, se transformă în consilier principal tr. 1,

1 funcție publică de referent superior tr. 1 din cadrul Serviciului patrimoniu ocupată de domnul Boboc Mircea, se transformă în consilier principal tr. 1.

1 funcție publică de consilier debutant din cadrul Compartimentului Unitate de Implementare a Programului de Finanțare se transformă în consilier asistent tr. 3,

Se înființează Compartimentul achiziții publice în cadrul Serviciului investiții având în componență 4 funcții publice înființate prin prezenta hotărâre, astfel:

2 funcții publice de consilier debutant,

2 funcții publice de consilier asistent tr.3

- Se desființează 2 funcții publice din cadrul Serviciului investiții și anume:

1 funcție publică de consilier debutant

1 funcție publică de consilier asistent tr.2


Art. 2 Cu aceeași dată se revocă anexele la HCL nr. 151/2006 și, respectiv nr. 127/2006.

Art. 3 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.09.2006.


Contrasemnează

Secretar, Iordan Nicola î

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nrJ la HCL nr.298/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


PRIMAR
SERV GOSPODĂRIRE

—1 8

COMP GOSPODĂRIRE

5

COMP REPARAT»

DRUM iRl

3
7

Contrasemnează

Secretar,

Iordan Nicola


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.lla HCL nr.298/2006


STAI DE PERSONAL

Nr. j crt. •

J

Numele și prenumele

i

1

Inalți funcț.publ.

Funcția pu

de condu

cere

blică

de execuție

Clasa

Gradul professional

Treapta de salarizare

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

Funcția c

de condu

cere

ontractuală

de execuție

Grad/treapta profesională

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

1

Nicola Iordan

_______

Sec retar municipiu

S

2347

DIREt

CTIA ADMINISTRAȚIE LOC ALA

2

Mihăilescu Gabriela

Director executiv

Consilier

I

superior

1

S

1859

Serviciu! administrație

ocală

i 3

Frățilă Nicolae

Șef serviciu

Consilier

]

supenor

1

s ;

•1611

4

Hanciu Doru

Consilier

1

superior

1

s

1239

i 5

Slavu Nicoleta

Consilier

I

superior

1

s

1239

1 6

Vacant

Consilier

1

superior

3

s

951

i 7

Murar Adriana

Consilier

I

principal

2

s

752

8

Damian Loredana

Consiher

I

principal

3

s

698

9

Slavu Rodica

Consilier

I

principal

3

s

r 698

10

Jilianu Rarnona

Consilier

1

principal

3

s

698

H

Vacant

Consilier

1

asistent

1

s

661

i 12

Vacant

i

Consilier

1

asistent

T

s

624

_______

13

Vacant

Consilier

14

Voma Daniela

Consilier

15

Vasiu Nicolae

Referent

16

Ilisei Codruta

Referent

ii7 :

Vacant

Referent

Șăbău Daniela

Referent

19

Geleriu Carmen

[ 20

Vacant

21

Zahana Mariana

Vacant

23

Goddert Ion

24 u

Vacant

Serv ici ul J tir id ic

! 25

Nistor Dorm

.. ...         ‘             _u_       1

- - 1

Șef serviciu i

Consilier juridic

26

Oproiu Li a

-

Consilier juridic

27

Popa Mana

Consilier juridic

28

Brylynskei Simona

Consilier juridic

29

Jordănescu Claudia

Consilier juri dac

30

Vacant

Consilier juridic

31

Alexandru Dana

Consilier juridic

32

Grama Afrodita

Consilier juridic

33

Vacant

Consilier juridic

r

asistent

2

s

624

I

debutant

s

533

!

ni ni

superior

1

M

731

-J

superior

1

M

731

iii

superior

3

M

613

1

in

principal

2

M

545

Inspector de specialitate

I

s ■

890

Inspector de specialitate

11

S

773 -

Referent

I

M

614

Referent

II

M

.555

Magaziner

II

G

474

......

Arhivar

II

M

474

1

superior

1

s

1611

1

superior

1

s

1239

1

superior

3

s

951

_

• 1

I

superior

3

s

951

■j

I

princ ipal

1

s

848

1

principal

1

s

848

1

I

.. -         _J

1

principal

3

s

698

I

prun ipal

3

s

698

. ! 4

asistent

2

s

624

■>

- - -------------—--------------------------

Serviciul resurse umane, pregătire profesională, secretariat

34

Nistor Adrian

Sef           .*•

serviciu

Consilier

1

35

Niță Laura

Consilier

1

36

Vacant

Consilier

1

37

Vacant

Consilier

I

1 38

Vacant

Consilier

1

i 39

Nistor Adriana

Consilier

I

40

Vacant

Consilier

I

41

Vacant

Consilier

I

42

Troanță Ana

Referent

III

L43

Luca Corina

Referent

III

i 44

Dancu Cornelia

l4-5 .

Vacant

j 46

Manea Adina

f~47

Căprariu Carmen

L .

1 48

| 49

, Bratu_[_)oina _ Schiau Ana

----------

-

50 ■

Restanță Nicoleta x)

51 ’

Mercea Elena

52

Vacant

liroul autoritate tutelară

I 53

Părău Adela

Șef' birou

Consilier

I

54

Bondulescu Călin

Consilier

1

hs

Luca Daniela

Consilier

11

Vacant

1

Consilier

11

LȘZ_

Vacant

Consilier

i I

| 58

Chirilă Cristina

i Consilier

li

i 59

Vacant

{ Consilier

1

| 60

! Vacant

i

Consilier

I

’ 61

Bora Teodora

Referent

1111

L_62__

Vacant

Referent

j III

superior

1

S

1611

1

1

;

- J

superior

3

s

951

1

superior

3

s

951

principal

1

s

848

principal

1

s

848

asistent

2

s

624

debutant

s

533

debutant

s

533

superior

1

M

731

superior

1

M

731

4

Referent

IA

M

658

Referent

1

M

614 1

Secret.-dact.

I

M

493

Secret.-dact.

I

M

493

Secret -dact.

... .. . ..

I

M

493

Secret.-dact

I

M

493

Secret.-dact.

I

M

442

Secret.-dact.

1

M

493

Secret.-dact.

Ț"

M

450

|

superior

1

S

1549

j superior

1

S ;

1239

i superior

3

s

951

superior

3

s

951

: principal

I

s

848

1

asistent

a

s

624

asistent

2

S

624

debutant

s

533

1

j superior

1 3

M

613

principal

: l

M

565

1' 1 ■ ■■

DIRECȚIA ECONOMICA

63

L__________

Bândescu Viorica

Director

executiv

consilier

1

1

Serviciu) buget-contabi

itate

i 65

Pașcalău Diana

Șef serviciu

Consilier

1

66

Ban Liana

Consilier

I

67

Tucă Mariana     x) ’

1

Consilier

[

68

Urzică Codruța

Consilier

I

69

Florea Livia       x)

...   .    ...                    j

Consilier

I

70

Vacant

Consilier

1

71

Vacant

Consilier

I

72 '

Pecheanu Teodora

Consilier

I

73

Stănilă Mihaela

Consilier

I

74

Vacant

Consilier

1

-7 c

/ J

Băcilă Daniela

Consilier

I 1

76

Trîinbițaș Claudia

Consilier

TI

Vacant

Consilier

I

78

Vacant

Consilier

I

79

Aprodu Stela

...

Referent

im

80

Boantă Mana

Referent

Tu

81

Buhoi Elena

Referent

m

Serviciu! control comercial

82

Drîmbărean Gabriela

Șef serviciu

Consilier

i

83

Bănică Liviu

Consilier

i

84

Vigdorovici Popa

Consilier

i

85

Ardelean Sabin

Consilier

i

86 .

Crețu Dana

Consilier

[

87 ;■

Brînzea Camelia

Consilier

1

\ 88

Dăncâneț Momea

Consilier

1

89

Hodorog Delia

Consilier

1

90

l Popa Dorm

: Consilier

1

L91___

Vacant

i Consilier

1

1

1

superior

1 ’

S

1859

superior

1

S

161 1

superior

3

s

951

...........—..... "1

superior

3

s

854

superior

3

s

951

principal

1

s

686

principal

1

s

848

principal

1

s

848

principal

2

s

752

principal

2

752 •

principal

2

s

752

principal

L3

S

698

asistent

2

S

624

.....

asistent

2

S

624

asistent

3

s

570

superior

1

M

731

superior

1

M

731

superior

1 2

M

678

L_ _

superior

1

S

1611

superior 1 1

s

1239

superior 1

s

1239

superior

1

s

1239

-

superior

3

s

951

superior

3

s

951

supe nor

3

s

951

superior

3

s

951

superior

pF

951

J

principal 1

LS _

848

L __

1

92

Vacant

Consilier

I

principal

1

s

848

1

'■ 1

93

Vacant

1

Consilier

1

principal

1

s

848

94

Nan Daniela

1

Consilier

I

principal

2

s

752

95

Vacant

~T

1

Consilier

1

principal

2

s

752

96

Halmaghi Dănuț

.... .            ’ 1

Consilier

principal

3

s

698

1

97

Paștiu Maria

i

Referent de specialitate

II

superior

SSD

615

..

98

Motoc Gheorghe

Referent

III

superior

1

M

731

i

DIRECȚIA TEHNICA

j

99

Ciuclea Gheorghe

i

Director

Consilier

1

superior

1

S

1859

1

_____________________________________________1

Executiv

1

Serviciul tehnic și protecția mediului

!

100

Ghete Georgeta

Șef

Consilier

.1

superior

1

s

1611

1

i

serviciu

Compartiment tehnic și protecția mediului

- 1

101 •

Vacant

Consilier

I

superior

1

s

1239

-1

102 '■

Mate Ana

Consilier

l

superior

1

s

1239

103

Drâgan Gheorghe

Consilier

I

superior

3

s

951

104

Bîgu Mihaela     x)

Consilier

I

principal

1

s

624

105 •

Oiței Aurel

Consilier

I

principal

3

s

698

106

Vacant

Consilier

1

asistent

2

s

624

107

Lazăr Mircea‘

Referent

III

superior

M

731

Compartiment management energetic

108

Vacant

1

Consilier

I

principal

1

S

848

109

Vacant

Consilier

I

asistent

| 1

s

661

110

Vacant

Consilier

LE

î debutant

s

533

L

Serviciul investiții

11 1

Bica Cnstina

1.....

Șef

Consilier

i

superior

I 1

s

1611

serviciu

|

1

1_____________________.

Compartiment investiți

i

1 112

Nrstor Aurelia

l Consilier

i i

i superior

n

|S

1239

113

Olariu Mana

Consilier

i

1 superior

11

is

1239

114

Crișan losif

!

Consilier

ii

superior

i

1239

1 1

1 115

! Vacant

1

I

Consilier

li

1 principal

! i

1 S

848

1

S -____

116

Pncop Victoria

Consilier

117 '

Sîrbu Codruța     x)

Consilier

118 '•

Bugle Cristian

Consilier

Compartiment achiziții publice

119

Vacant

Consilier

120

Vacant

Consilier

121

Vacant

Consilier

122

Vacant

consilier

Serviciul gospodărire

123

1_

Orțan loan

Șef serviciu

Consilier

Compartiment gospodărire

124

Baba Felicia

Consilier

I 125

Vacant

Consilier

| 126

Voma Dan

Consilier

I 127

L

Trif loan

Referent de specialitate

i 128

Didiță Darius

Referent

C oțnp arțim e nț r cp ar aț ijjdrum u r i

129

Cîndea Comei

Consilier

i 130

Judeanu Comei

Referent de specialitate

131

Brăila Gheorghe

■■ Referent de specialitate

ARHITECT SEF

132

Guttmann Jstvan

Arhitect șef

Consilier

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

; 133 i

Laschescu Dorin

Șef serviciu

Consilier

|Î34

Vacant

Consilier

I 135

Vacant

Consilier

136

Vacant

Consilier

137__

Vacant

Consilier

I

principal

2

s

752 '

---1------

1

1

principal !

3

S _•

626

I

debutant ;

s

533

_

1

1

I

asistent

3

s

570

1 I

I

asistent

3

s

570

1

I

debutant

s

533

1

I

debutant

s

533

[

superior

1

s

1611

I

superior

1

s

1239

1

principal

1

s

848

1

asistent

)

s

661

II

superior

1

SSD

790

III

superior

1

M

731

i

1

principal

2

s

752

II

superior

1

SSD •

790

11

superior

1

SSD

790

p

superior

1

1

jS

1920

I I

superior

1

s

1611

[

principal

1

s

848

1

asistent

1

s

661

I

debutant

s

533

1

debutant

s

533

L

138

llea Adrian

139

Rațiu Rodica

Referent

III ■

î

superior

140

Vacant

Referent

IU

superior

141

B'îja Mariana

Referent

l HL_

superior

Serviciul autqrizare, control disciplină în construcții

! 142

Olaru Nicolae

Șef serviciu

consilier

■3

J

superior

1

i 143

Vacant

Consilier

I

superior

1

144

Teodorescu Marius

Consilier

1

principal

1

145

Vacant

_

Consilier

1

principal

1

146

Vacant

1

Consilier

1

asistent

1

! 147

î

Bogdan Elena

Referent de specialitate

11

superior

1

148

i

i_________________________________________________

Mocanu Cornelul

Referent de specialitate

11

superior

1

| 149

Lupșea Einil

Referent

111

superior

1

| 150

Nicula Viorel

Referent

III

superior

1

I 151

Lungii Adriana

Referent

III

superior

1

i 152

Pînzar Mana

Referent

III

superior

1

153

Dragoman Livia

Referent

III

superior

1

154

Gavrilă Elena

Referen t

III

superior

1

Compartiment urmărire și planificare oraș istoric, monumente

155

Urdea Ioana

Consilier

I

superior

1

156

Vacant

Consilier

I

asistent

1

1 DIRECȚIA COMUNICARE SEINI

IEGRARE EUROPEANA

i 157 ;

Vacant

Director

executiv

Consilier

1

supei lor

1

Serviciu] relații cu presa

158

Constantin Marius

Șef serviciu

Consilier

1

superior

1

159

Vacant

Consilier

I

principal

1

1 160

Vacant

Consilier

principal

1

161

Vacant

Consilier

i

principal

1

I 162

Vacant

Consilier

i

principal

1

Referent

IA

SSD

682

1

M

731

M

731

M

678

S

1611

s

1239

s

848

s

848

s

661

SSD

790

SSD

790

M

731

M

731

M

731

M

731

M

731

M

731

S

1239

S

661

S

1859

i

S

1611

s

848

_

s

1848

s

848

s

848

L-

163

Vacant

1

i

Consilier

164

Vacant

■_____________________

1

Consilier

165

Gb.gore Mirela

1

Consilier

Serviciul dezvoltare economică

și relații externe

166

Nicula Carmen

Șef serviciu

Consilier

167

Baciu Carmen

Consilier

168

Halmaghi Ofelia

Consilier

169

Minea Dragoș

1

Consilier

j 170

Diaconescu Roxana

Consilier

i 171

Vacant

Consilier

172

Vacant

Consilier

173

Vacant

..... ,t

Consilier

174

Furdui Gheorghe

Centrul de informații pentru cetățeni

175

Spătari Georgeta

Șef serviciu

Consilier

176

Vacant

Consilier

177

Vintilă Daniela

Consilier

178

Dragoman Simona

Consilier

179

Faioba Marcela

consilier

180

Vacant

___ _

Consilier

181

Vacant

Consilier

182

Vacant

Consilier

183

Mănăstirean Silvia

Referent

184

Ungureanu Fănica

Referent

Compartimente în directa subordonare a primarului

Compartiment audit intern

185

■Roman Lucian

i

Auditor

186

Vacant

Auditor

187

Vacant

I-

Auditor

Unitate de implementare programe finanțare

| 188

Vacant

Consilier

I

principal

4 3

S

698

I

asistent

] î

s

661

j

1

asistent

3

s

570

_ J

I

superior

I

S

1611

I

superior

1

S

1239

i

I

superior

1

s

1239

I

superior

3

s

951

J

I

superior

J

s

951

1

principal

1

s

848

I

principal

1

s

848

1

I

debutant

s

533

*“5

Referent de specialitate

bn

s

653

[

superior

1

s

1611

1

superior

3

s

951

1

principal

1

s

848

!

I

principal

1

s

848

I

principal

1

s

848

i

■1

1

asistent

I

s

661

J

I

asistent

1

S

661

I

asistent

1

s

661

i

III

superior

1

M

731

III

superior

1_

M

731

---J

I

superior

1

S

1239

J

L!

principal

1

S

848

! I

principal

1

S

848

n

principal

3

s

698

1—

189

Motoc Ioana

1

Consilier

1

asistent

3

190

-X

Hălmaciu Cristina

Consilier

1

debutant

191

Vacant

_

Consilier

1

debutant

Serviciul protecție civilă

, PSI

! 192

Avram Sorin

Șef serviciu

Consilier

1

superior

1

i 193

Stoianovici Marian

Consilier

1

superior

3

194

Zailer Alexander

Consilier

I

debutant

195

Stuparu Viorel

Referent

III

asistent

3

196

Goșa Dumitru

j 197

Vacant

i 198

Mălai Liviu

199

Pleșa Coman

_

200

Cinezan loan

201

Brîndușel Nicolae

! 201

Martin Nicolae

-

j 202

Kertesz Ernilian

i__________________________________________

Compartimente în directa subordonare a viceprimarilor

Serviciul informatică

I 203

1,

1-

Bucura Adrian

Șef serviciu

Consilier

-

superior

1

; 204

Burlacu Camelia

Consilier

I

superior

3

| 205

Ilcuș Corina

Consilier

1

superior

3

206 ■

loaneșiu Mirela

Consilier

I

superior

3

207 <

Vacant

Consilier

I

principal

1

1 208

Vacant

Consilier

1

principal

1

209

Cernea Adrian

Consilier

1

principal

2

210

Ciovică Nicolae

Consilier

1

principal

2

211

Ignat lulia

Consilier

I

principal

3

212

Vacant

Consilier

1

asistent

1

213

Molie Florin

Consilier

1

asistent

c

214

Rău FloOrin

Consilier

1

debutant

' 215

Vacant_________

__1_________________

• Ref. de spec.

11

superior

S

570

s

533

. 1

s

533

_       J

s

1611

----------------------------------------------------1

i

1

1

s

951

s

533

J

M

467

.Muncit.calif.

II

541

Muncit.calif.

III

504

Sef formație pompieri

Pompier

I

429

Pompier

1

424

Pompier

II

419

Pompier

1.1

419

pompier

11

419

s

1611

s

951

s

951

s

951

s

848

s

848

s

752

s

752

s

698

s

661

s

624

s

533

SSD

j 61 5

216

Vacant

Referent

Serviciul patrimoniu

217

Vacant

Șef          |

serviciu

consilier

i

218

Popescu Mariana

i

Consilier

i

219

Ordean Ltliana

1

Consilier

i

220

Mihăilescu Mihaela

!

Consilier

i

221-

Cruglețchi Manuelax)

i

Consilier

i

222

Moldovan Dumitru

Consilier

i

223

Boboc Mircea

Consilier

i

224

Vacant

Consilier

i

225

Vacant

Consilier

i

226

Pînzar Vasile

Referent de specialitate

ii

227

Vacant

Referent de specialitate

n

228'

Giura Mircca

Referent

ni

229

Rada Virgini a

Referent

ni

Serviciul administrativ

230

Horvath Adalbert

231

Vlad Elena

232

Vacant

233

Lugojan Mircea

234

Hilca Rodica

235

Chinac lulia

i

1

_

1

236

Vacant

237

j Aronescu Bogdan

4

1

I 238

.Presecan Liviu

j

239

Ciocan loan

240

Vacant

1___

241

Vacant

242

]_vacant

J________

1

x) contract de serviciu/de muncă suspendat

principal

3

M

520

1 1

1

1

1

i

...            J

superior

1

S

1611

1

1

j

J

. - ~r superior

1

s

1239

superior superior

3

s

951

*

■ 1

3

s

951

principal

1

s

686

principal

]

s

848

principal

1

s

848

principal

1

s

848

principal

1

s

848

superior

1

SSD

790

asistent

1

SSD

520

■ ■

superior

1

M ■

731

superior

1

M

731

Șef

serviciu

Inspector de specialitate

IA

s

1309

Referent

IA

SSD

716

administrator

I

M

600

1

administrator

11

M

'546

1

Op.maș.mult.

I

M

571

!

Muncit.calif.

IV

474 ■

Muncit.calif.

V

437

i

Muncit.calif.

I

571'

1

Muncit.calif.

I

571

1

Muncit.calif.

I

571

i

1

Muncit.calif.

P

■541

1

1

L_

1

i Muncit.calif.

LL1

541

1

_

| Muncit.calif.

U

i

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE

204

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

23

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

181

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

l

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

37

[NR.TOTAL FUNCȚII IN INSTITUITE

242

Președinte, Kurt Klemens

Contrasemnează

Secretar,

Iordan Nicola