Hotărârea nr. 297/2006

HOTARAREA NR. 297 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public "Complex Baia Neptun"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.297 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public „Complex Baia Neptun”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 107569/2006 prin care Serviciul Public „Complex Baia Neptun” propune modificarea organigramei și statului de funcții proprii,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 40 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L începând cu data de 01.10.2006 se aprobă înființarea unui post de consilier juridic gr.I la Compartimentului juridic din cadrul Serviciului Public „Complex Baia Neptun”.

Art.2. Cu aceeiași dată se modifică organigrama și statul de funcții conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public „Complex Baia Neptun” va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.09.2006.


Contrasemnează Secretar, Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC COMPLEX BAIA NEPTUN

FUNCȚII DE CONDUCERE 2

FUNCȚII DE EXECUȚIE       37

TOTAL           ’          39

ORGANIGRAMA

DIRECTOR        1

DIRECTOR

1


1

CONTABI

L ȘEF

1

SERVICII DE BAZĂ

SERVICII AUXILIARE
SECRETAR,

JUDEȚUL SIBIU

2 Ist HCL


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC COMPLEX BAIA NEPTUN

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Gradul/treapta

Nr. posturi aprobate

1.

Director - Inspector de specialitate

S

IA

1

2.

Contabil șef - Inspector de specialitate

S

IA

1

3.

Consilier juridic

s

I

1

4.

Consilier juridic

s

IV

1

5.

Referent

M

IA

1

6.

Magaziner

G

II

1

7.

Casier

M

II

2

8.

Fochist

G

III

2

9.

Fochist

G

IV

1

10.

Muncitor întreținere

G

I

1

11.

Muncitor întreținere

G

II

1

12.

Electromecanic

G

III

1

13.

Electromecanic

G

V

1

14.

Frizer

G

I

2

15.

Coafeză

G

I

1

16.

Coafeză

G

VI

1

17.

Cosmeticiană

G

III

1

18.

Manichiuristă-pedichiuristă

G

I

1

19.

Manichiuristă-pedichiuristă

G

II

1

20.

Maseur

G

VI

6

21.

Spălătoreasă

G

VI

4

22.

Supraveghetor - muncitor necalificat

G

-

5

23.

Referent sportiv

M

IV

2

TOTAL

39

PREȘEDINTE,

SECRETAR,