Hotărârea nr. 296/2006

HOTARAREA NR. 296 privind stabilirea unor masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.296 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108411/2006 prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune aprobarea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. 1 și 4 din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17, 18 și 22 din H.G. nr. 1010/2006,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d , alin.6 lit. a pct.2 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se stabilesc veniturile nete ce se pot obține prin valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitatea pentru nevoile unei familii, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.323/2003 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1099/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001

Art.3. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 28.09.2006.

Președinte, Kurt Klemens


Contrasemnează Secretar, Iordan Nicola


ANEXA LA HOTARAREA NR.

VENITURILE NETE CE SE POT OBȚINE PRIN VALORIFICAREA BUNURILOR CE DEPĂȘESC CANTITATIV CATEGORIILE DE BUNURI CONSIDERATE DE

STRICTĂ NECESITATE PENTRU NEVOILE UNEI

FAMILII

BUNURI MOBILE NECESARE INTR-O GOSPODĂRIE*

VALOARE (lei/buc.)

1. mașina de gătit (aragaz cu patru ochiuri)

460

2. frigider

560

3. combina frigorifica

899'

4. congelator

595

5. mașina de spalat automata

849

6. mașina de spalat neautomata

438

7. aspirator de praf

124

8. televizor color

279

9. video (DVD player)

240

10. radiocasetofon dublu casete

60

11. telefon mobil

84

12. calculator personal

3311

13. drujba

349

* Pentru bunurile mobile menționate mai sus, folosite mai mult 24 de luni, valoarea bunurilor va fi stabilită la jumatatea valorilor din tabel, conform notei din anexa nr. 6 a H.G nr. 1010/2006.

VENITURILE POTENȚIALE PROVENITE DIN VÂNZAREA TERENURILOR SI D!N VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE

VALOARE (iei/buc.)

1. terenuri arabile

600*

2. teren intravilan

2000*

3. teren intravilan municipiul București

2300000*

4. teren forestier

2500*

5. pășuni

500*

6. fânete

500*

7. vii nobile

15000*

8. culturi agricole: - UM - venit net/ha/an

 • - grâu

 • - porumb

 • - fasole

 • - orz

 • - floarea soarelui

 • - cartofi

 • - pepeni

 • - sfecla

 • - Vie - struguri de masa

 • - struguri de vin

 • - tutun

 • - soia

90** 90** 90** 95** 92,4** 700** 400** 150** 400** 200**

90** 90**

9. livezi

500**

10. legume

500**

* prețul de vanzare in lei a unui hectar

** venitul net in lei/ha

CATEGORII DE ANIMALE

VALOARE (lei/buc.)

1. bovine: vaci, bivolițe (in lactatie); boi, bivoli; vitei pana la 6 luni; taurasi

1000*

2. porcine: porci la ingrasat; scroafe cu purcei

300*

3. ovine: oi; miei

80*

4. caprine: tineret caprin

100*

5. cabaline: cai; magari; catari

400*

6. păsări: rate; găini; gaste; curci; bibilici;

25*

7. familii de albine

100*

8. iepuri de casa

30*

* prețul de vanzare in lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familii de albine

/I


PREȘEDINTE,


CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR,

lordaj^Nic^i