Hotărârea nr. 295/2006

HOTARAREA NR. 295 privind constituirea comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local, stabilirea punctajului maxim acordat fiecarui criteriu de evaluare si a liniei de subventionare prioritara in domeniul asistentei sociale pentru anul 2007

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.295

privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de Ia bugetul local, stabilirea punctajului maxim acordat fiecărui criteriu de evaluare și a liniei de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pentru anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108410/2006 prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, stabilirea punctajului maxim acordat fiecărui criteriu de evaluare și a liniei de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pentru anul 2007

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile art.l alin.l și 3 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale art.l alin.3, art. 5, art. 6 și art. 7'2 din H.G.nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d , alin.6 lit. a pct.2 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se constituie comisia de evaluare, și selecționare, denumită în continuare comisie, constituită la nivelul consiliului local, în următoarea componență :

d-na Fritzmann Marianne

d-nul Cristea Mihai

d-na lonescu Liehn Rose-Marie

d-nul Josza Benjamin

d-nul Rascarache Constantin

Art.2. Se aprobă punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în vederea acordării unor subvenții de la bugetul local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Linia de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pentru anul 2007 este cea care vizează asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează adăposturi pentru protejarea victimelor violenței în familie.

Art.4. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006.

/)

/ !

Președinte, Kurt Klemens


Contrasemnează

Secretar,

Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU                                       Anexa la H.C.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU nr. din 200^

Punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

 • 1. Pentru justificarea unității de asistență socială pentru care se solicita subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității, maximum 10 puncte;

 • 2. Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială în raport cu cheltuielile cu celelalte activități desfășurate, maximum 20 de puncte, după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% se acorda 0 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% se acorda 15 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% se acorda 20 de puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 100% se acorda 0 puncte;

 • 3. Pentru resursele materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială - maximum 30 de puncte;

 • 4. Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială -maximum 20 de puncte, după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori 1-4 se acorda 5 puncte;

 • - pentru intervalul de valori 4,1-7 se acorda 15 puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 7 se acorda 20 de puncte;

 • 5. Pentru experiența asociației sau fundației în domeniul serviciilor de asistență socială - maximum 20 de puncte;

Asociațiile sau fundațiile pot primi subvenție numai pentru unitățile de asistență socială care, după aplicarea grilei de evaluare, realizează cel puțin 60 de puncte.

Selecția unităților de asistență socială care realizează cel puțin 60 de puncte se face în limita bugetului aprobat, în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut.

PREȘEDINTE,


CONTRASEMNEAZĂ:


SECRETA Iordan Ni Cofa