Hotărârea nr. 293/2006

HOTARAREA NR. 293 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare Parcuri si Zone Verzi

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.293

privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr 106046/2006 prin care Serviciul Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi propune modificarea organigramei și statului de funcții proprii,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 40 din Legea nr. 53/2003

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.10.2006 se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi, după cum urmează :

  • -   postul de referent tr.III, ocupat de d-na Sterie Gabriela, din cadrul Biroului Studii și Proiectare se transferă la Serviciul Administrare Zone Verzi ;

  • -   postul de referent gr.I A, ocupat de dl. Frântu Claudiu, din cadrul Compartimentului Tehnic se transferă la Serviciul Administrare Zone Verzi;

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare Parcuri și Zone Verzi va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006

Președinte

Kurt Klemens


Contrasemnează.

Secretar Iordan Nicolâ

Anexa nr.l la HCL nr.293/2006


ORGANIGRAMA

Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone VerziContrasemnează

Secretar, Iordan Nicola

Anexa nr.2 la HCL nr.293/2006

STAT DE FUNCȚII pentru Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi în Municipiul Sibiu

Nr.crt.

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

1.

Director-insp.specialitate gr.I A

S

1

2.

Contabil șef-inspector specialitate gr.I

S

1

Compartiment Contabilitate

1.

Referent tr. IA

M

1

1.

Referent tr.I

M

1

2.

Consilier juridic gr.IV

s

1

I Birou Administrare Sere

L1-

Șef Birou - referent gr.I A

SSD

1

|       2.

Referent debutant - tehnician horticol

M

1

3.

Muncitor calificat tr.I

2

4.

Muncitor calificat tr.II

5

5.

Muncitor necalificat

3

Birou Ac

ministrare Pepinieră

1.

Șef Birou - inspector specialitate gr.I

S

1

2.

Referent debutant- tehnician horticol

M

1

1 3.

Muncitor calificat tr.I

2

4.

Muncitor calificat tr.II

2

5.

Muncitor necalificat

3

Serviciu Administrare Zone Verzi

1.

Șef serviciu - inspector specialitate gr.I

S

1

2.

Inspector specialitate gr.II

S

2

3.

Referent gr.I A

SSD

2

4.

Referent tr.III

M

1

5.

Referent debutant- tehnician horticol

M

1

6.

Muncitor calificat tr.I

6

7.

Muncitor calificat tr.II

11

8.

Muncitor necalificat

31

9.

Muncitor necalificat ( sezonier- per.deter. )

6

Birou Tehnic

1.

Șef birou - inspector specialitate gr.I

S

1

2.

Inspector specialitate gr.I

S

1

4.

Maistru tr.I

M

1

5.

Muncitor calificat tr.I

2

6.

Muncitor calificat tr.ll

7

Birou de Studii și Proiectare

1.

Inspector de specialitate gr.-I

S

2

2.

Inspector de specialitate gr.11

s

1

3.

Insp. de specialitate gr.III

s

1

4.

Referent gr.I

SSD

1

5.

Referent tr.I A

M ■

1

6.

Referent tr.I

M

1

7.

Referent tr.III

M

2

TOI

FAL

108


Contrasemnează