Hotărârea nr. 292/2006

HOTARAREA NR. 292 privind modificarea si completarea HCL nr.59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 292

privind modificarea și completarea HCL nr.59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare și valorificare a unor bunuri abandonate

pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108407/2006, al Serviciului public de administrare a domeniului public și privat Sibiu, prin care se propune modificarea și completarea HCL nr.59/2003, privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare și valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002, modificată și completată prin Legea nr.309/2006 și ale Legii nr. 156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr.421/2002,

în temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.c, ale alin.5, lit.b, ale art.123, precum și ale art.46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificărileși completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.59/2003, privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare și valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, după cum urmează:

Articolul nr.3 din anexa la HCL nr.59/2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.3.(l) Sesizarea primarului cu privire la existența unor vehicule staționate pe domeniul public sau privat al municipiului, presupuse ca fiind abandonate sau fără stăpân, se poate face în scris, verbal sau telefonic.

 • (2) Sesizările menționate la alin.(l) vor fi înregistrate într-un registru special, condus de Serviciul public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu, gestionat de către împuternicitul primarului.

 • (3) Sesizările cu privire la existența unor vehicule abandonate sau fără stăpân vor fi verificate pe teren de către împuternicitul Primarului care va încheia proCesul-verbal de constatare, semnat de 2 martori de preferință locatari din zonă, conform modelului aprobat prin normele netodologice de aplicare a Legii 421 / 2002, aprobate prin Legea nr. 156/2003.

 • (4) Cu ocazia constatării, vor fi consemnate orice alte elemente particulare de natură să îndreptățească pe constatator să considere vehiculul ca fiind abandonat sau fără stăpân.

 • (5) Procesul-verbal de constatare va cuprinde următoarele date de identificare a vehiculului:

 • a) număr de înmatriculare, dacă este cazul;

 • b) categoria;

 • c) marca și tipul;

 • d) seria motorului;

 • e) seria de sasiu sau caroserie;

 • f) starea fizică;

 • g) culoarea.

 • (6) In cazul în care în interiorul vehiculului abandonat sau tară stăpân se găsesc unele bunuri, acestea vor fi menționate în procesul-verbal de constatare. “

 • (7) a) Vehiculul fără stăpân este vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrative - teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut.

 • b) Vehiculul abandonat este vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrative - teritoriale de cel puțin un an, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau a deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

Articolul 4 din Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 59 / 2003 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 4. (l)Pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân, se va utiliza următoarea procedură:

 • (2) . Pentru vehiculele în privința cărora există indicii că ar fi fără stăpân, agentul constatator va întocmi un proces verbal de constatare; în același timp se va afișa o somație pe. caroseria vehiculului în vederea ridicării acestuia de pe domeniul public sau privat în termen de 10 zile.

 • (3) .Pentru vehiculul fără stăpân, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal al acestuia, în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare, împuternicitul primarului, aduce la cunoștință publică, prin anunț publicat într-un cotidian local și prin afișare la sediul primăriei, caracteristicile tehnice ale vehiculului și locul de unde acesta a fost identificat.

 • (4) . După expirarea termenului de 10 zile de la întocmirea procesului verbal și a somației de ridicare a vehiculului de pe domeniul public și privat al municipiului agentul constatator va întocmi un referat motivat pentru emiterea unei dispoziții de inventariere, expertizare, ridicare, transportare și depozitare a vehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat.

 • (5) Rezultatul expertizării autovehiculului, prin grija agentului constatator, se va consemna într-un proces-verbal distinct care va cuprinde și inventarul bunurilor aflate în interiorul vehiculului.

 • (6) . împuternicitul primarului va depune toate diligențele necesare în vederea identificării proprietarului sau deținătorul legal al vehiculului.

 • (7) Totodată agentul constatator va înainta organelor de poliție o adresă cu datele de identificare a autovehiculului ( serie caroserie, serie motor, marcă, model, culoare) și o copie după procesul verbal de constatare pentru efectuarea verificărilor specifice pentru identificarea proprietarului ( deținătorului legal).

 • (8) . Dacă, în urma demersurilor întreprinse vehiculul este revendicat în termen de 10 zile de la data anunțului, restituirea acestuia și a bunurilor aflate în interior se consemnează într-un proces-verbal și se poate face în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada:

 • - calității de proprietar sau deținător legal a acestuia;

 • - achitării tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de lege;

 • - achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor legate de identificarea vehiculului fără stăpân;

 • - achitării la zi a tarifului de parcare în cazul vehiculelor ridicate din parcări;

 • (9) Restituirea se va face cu aprobarea primarului, pe baza unui referat motivat întocmit de agentul constatator la care se vor anexa actele doveditoare deținerii sau proprietății autovehiculului.

 • (10) . Dacă vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de deținătorul său legal, în baza procesului-verbal de constatare și a verificărilor efectuate de agentul constatator și de organele de poliție, agentul constatator va întocmi un referat motivat prin care propune primarului emitere unei dispoziții prin care declară vehiculul în cauză ca fiind fără stăpân.

 • (11) Dispoziția se emite în termen de 48 de ore și se va înainta de îndată agentului constatator din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu.

 • (12) . în cazul în care, în termen de 10 de zile de la data anunțului, vehiculul nu este revendicat de către proprietar sau deținătorul legal, agentul constatator va întocmi un referat motivat privind trecerea vehiculului în domeniul privat al muncipiului Sibiu.

 • (13) Trecerea în domeniul privat se va face prin dispoziție a primarului urmând ca acesta să fie valorificat conform art. 8 din Legea nr. 421 / 2002.”

Articolul 5 din Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 59 / 2003 se modifică și va avea următorul cuprins:

“ Art. 5. (1) în cazul vehiculelor abandonate de pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu se va utiliza următoarea procedură:

 • (2) . Pentru vehiculele abandonate, agentul constatator va întocmi un proces verbal de constatare și va afișa o somație pe caroseria vehiculului în vederea ridicării acestuia de pe domeniul public sau privat în termen de 10 zile.

 • (3) . După expirarea termenului de 10 zile de la întocmirea procesului verbal și a somației de ridicare a vehiculului de pe domeniul public și privat al municipiului agentul constatator va întocmi un referat motivat pentru emiterea unei dispoziții de inventariere, expertizare, ridicare, transportare și depozitare a vehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat.

 • (4) Rezultatul expertizării autovehiculului, prin grija agentului constatator, se va consemna într-un proces-verbal distinct care va cuprinde și inventarul bunurilor aflate în interiorul vehiculului.

 • (5) . împuternicitul primarului va depune toate diligențele necesare în vederea identificării proprietarului sau deținătorul legal al vehiculului.

 • (6) Totodată agentul constatator va înainta organelor de poliție o adresă cu datele de identificare a autovehiculului ( serie caroserie, serie motor, marcă, model, culoare) și o copie după procesul verbal de constatare pentru efectuarea verificărilor specifice pentru identificarea proprietarului ( deținătorului legal).

 • (7) . Primarul, prin împuternicitul acestuia, somează pe proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat, prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire sau prin afișaj dacă persoana refuză somarea, ca, în termen de 5 zile de la primirea acesteia să ridice vehiculul abandonat de pe domeniul public sau privat al municipiului.

 • (8) Dacă proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu dă curs somației în termenul stabilit la alin. (3), agentul constatator pe baza unui referat motivate propune primarului, emiterea unei dispoziții prin care vehiculul în cauză declară vehiculul abandonat.

 • (9) Dispoziția se emite în termen de 48 de ore și se va înainta de îndată agentului constatator din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

 • (10) După expirarea unui termen de 5 zile de la data transmiterii somației conform alin. (3), agentul constatator va întocmi un referat motivat iar vehiculul va fi trecut de drept, prin dispoziție a primarului, în proprietatea privată a municipiului.

 • (11) Dispoziția respectivă va fi comunicată de îndată, personal sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului, care o poate ataca în termen de 5 zile de la data comunicării, la instanța de contencios administrativ.

 • (12) Dacă dispoziția primarului nu este atacată în termenul de 5 zile de la data comunicării) sau dacă acțiunea de atac a proprietarului sau a deținătorului legal al vehiculului a fost respinsă prin hotărâre judecătorească definitivă, vehiculul, pe baza unei expertize de specialitate, urmează să fie valorificat conform art. 10 din Legea nr. 421 / 2002. .

 • (13) Dacă proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat se prezintă pentru ridicarea acestuia până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de respingere a acțiunii de atac împotriva dispoziției primarului prevăzută la alin. (12) sau până la predarea vehiculului spre valorificare, dispoziția primarului rămâne fără obiect.

 • (14) In această situație, vehiculul se restituie numai după ce proprietarul sau deținătorul legal achită suma de 20.000.000 lei, cu titlu de amendă, precum și cheltuielile efectuate cu ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculului. “

La articolul 6 din Anexa nr. 1 din HCL nr.59 / 2003 se va introduce un nou alineat, ce va fi numerotat cu 1, iar celelalte aliniate rămân nemodificate și se vor numerota cu 2 și 3.

“(1). Expertul desemnat va întocmi și înainta o situație referitoare la starea vehiculelor abandonate sau fără stăpân trecute în proprietatea privată a municipiului.Prin aceasta situație se va propune și modul de valorificare a vehiculelor, respectiv vânzarea directă sau prin licitație ori predarea către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor. Primarul prin dispoziție, la propunerea agentului constatator printr-un referat, va dispune valorificarea vehiculelor respective. Din sumele rezultate prin valorificarea vehiculelor vor fi acoperite cheltuielile ocazionate cu identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea, paza și expertizarea acestora.”

Se va introduce articolul numărul 8 în Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 59 / 2003 care va avea următorul cuprins:

“Art. 8. Pentru fiecare vehicul abandonat sau fără stăpân se va întocmi un dosar care va cuprinde obligatoriu următoarele date:

 • a) sesizarea scrisă (unde este cazul) sau o notă cu explicarea modalității de sesizare, înregistrată în registrul specific;

 • b) procesul-verbal de constatare;

 • c) fotografii ale vehiculului abandonat sau fără stăpân, realizate cu un aparat foto care afișează data fotografierii;

 • d) date despre proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat sau fără stăpân (unde este cazul);

 • e) referatul de cercetare în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului abandonat sau fără stăpân, întocmit de organul de poliție;

 • f) copie de pe anunțul din cotidianul local, precum și de pe procesul-verbal de afișare la sediul primăriei (pentru vehiculele fără stăpân);

 • g) copie de pe somația adresată proprietarului și de pe avizul de primire a acesteia (pentru vehiculele abandonate);

 • h) copie după dispoziția primarului de declarare a vehiculului ca abandonat / fără stăpân;

 • i) copie după Dispoziția Primarului de trecere a vehiculului abandonat sau fără stăpân în domeniul privat al municipiului.

 • j) copie după hotărârea judecătorească definitivă de respingere a acțiunii de atac împotriva dispoziției primarului de trecere a vehiculului în proprietatea privată a municipiului, introdusă de proprietarul sau deținătorul legal;

 • k) raportul de expertiză al vehiculului;

 • l) situația cu propunerea modalității de valorificare;

n) dispoziția primarului de valorificare a vehiculului;

 • m) documentele aferente valorificării efective. “

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006


Contrasemnează Secretar Jordah Nicoia