Hotărârea nr. 291/2006

HOTARAREA NR. 291 privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situatie familiala si materiala deosebita pe ruta Viile Sibiului-Sibi

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.291

privind acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situație familială și materială deosebită pe ruta Viile

Sibiului-Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108406/2006 prin care se propune acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situație familială și materială deosebită, pentru anul școlar 2006/2007,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în c onformitate c u d ispozițiile art. 8 alin.2 lit. c din OG nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d, alin.6, lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transportul gratuit, pentru anul școlar 2006/2007 cu autobuzul nr.7 barat, aparținând SC TURSIB SA, pe ruta Viile Sibiului - Sibiu pentru 58 de elevi, cu situație familială și materială deosebită domiciliați în Viile Sibiului, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. Directorul Serviciului public Administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat și SC Tursib SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.l la HCL nr.291/2006

TABEL NOMINAL

Cu elevii care solicită abonament gratuit la transportul în comun asigurat de SC Tursih SA pe ruta Viile Sibiului - Sibiu

An școlar 2006/2007

NR

NUMELE Șl PRENUMELE

ȘCOALA

CRI.

1

ARCHER! RĂZVAN

18

2

ATOMULESEI DANIEL

18

3

BALAJ DIANA MIHAELA

13

4

BARAB RAZ VAN DUMITRU

13

5

BORDE1ANU ANDREEA ROXANA

18

6

BIRSA MARIUS

18

7

BUDAC VICTOR

18

8

BRANCOVEANU RICARDA

12

9

CĂTĂLINĂ IONUT

18

10

CANDEA CLAUD1A ELENA

18

1 1

CERCEA ALEXANDRA SIMONA

18

12

CII1NDRIȘ TANIA

13

i 3

CIIINDRIȘ B1ANCA

18

14

CIRLAN FLORINA ALEXANDRA

13

15

CORMAN RALUCA

13

16

COPTIL ANA MARIA

18

17

COPIII TEODOR

18

18

CORLACIU VALENT1N MARIAN

13

19

DRUM AS ADRIAN IONUT

18r

20

DRUM AS LOREDANA M

18

21

DRUMAS ADELA NICOLETA

18

22

DRUMAS DENISA IOANA

1 8

23

DRUMAS LAR1SA MARIA

18

24

DRUMAS IONU 1 MARIUS

18

25

DRUMAS LICUTA S

18

26

DUMITRESCU ROXANA

18

27

I IERTĂ NICOLETA

18

28 ..

HEREMIAS ANA MARIA

18

29

HEREMIAS NICOLEIA

18

30

EARCAS MARIUS

18

34

LIIIET IONUT

13

32

LINGURAR II.il;

18

33

1 RUMÂN PAUL

18

34

MIUUT BOGDAN N

13

35

NAN IULIA ELENA

13

36

OLTEAN ADRIAN

18

37

OLTEAN SEBASTIAN

18

38

ORZAC REMUS

13

39

ORZAC FLAV1US

13

40

ORZAC DAR1US

13 ..

41

ORZAC ALEXANDRA

13

42

PREDESCU CORINA

13

43

PMF1LOIU ANDREEA

13

44

PETERIU GIORG1ANA

13

45

PETERIU MĂDĂLIN

13

46

PETERIU MIIIAELA

18

47

PETRI VIC TOR DANIEL

18

48

POPA SIMONA

18

49

PADURARU ANDREEA

13

50

RADUICA LAURA

13

51

SECASAN OV1DIU

18

52

STAICU. DENNIS M

13

53

STROIE OVID1U

18

‘ 54

SANDOR RÂUL

18

55

VLAD DELIA

13

56

BOCAN PETRU S

18

5’7

LACZRO CLAUDIA I

18

58

MU REA DANIELA

13

Președinte,


Kurt Klemens


Contrasemnează

Secretar,