Hotărârea nr. 290/2006

HOTARAREA NR. 290 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita in favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra salilor de sport din incinta Scolii nr. 25 Sibiu, respectiv a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara "Terezianum" Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.289

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare bazin de înot și modernizare instalație de filtrare” la Serviciul Public “Complex Baia Neptun”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 28.09.2006, Analizând raportul nr. 108403/2006 prezentat de Serviciul Public “Complex Baia'Neptun”, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare bazin de înot și modernizare instalație de filtrare”,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare bazin de înot și modernizare instalație de filtrare” la Serviciul Public “Complex Baia Neptun” după cum urmează: a) Indicatori tehnico-economici (fără TVA)

Total- 351.000 lei RON

Din care

C+M-346.000 lei RON

Art.2. Directorul Serviciului Public “Complex Baia Neptun” va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006

Președinte

Kurt KlemensContrasemnează

Secretar Iordan Nicola/