Hotărârea nr. 29/2006

HOTARAREA NR. 29 privind aprobarea documentatiei de urbanism – PUD “Construire locuinte colective P+6E”, Sibiu str.Oncesti nr.114 beneficiar Manea Mihail

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA.

privind aprobarea documentației de urbanism - PUD

“Construire locuințe colective P+6E”, Sibiu str.Oncesti nr.114 beneficiar Manea Mihail

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 23.02.2006

Analizând Raportul nr. 10535/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD -“Construire locuințe colective P+6E”, Sibiu str.Oncesti nr. 114, pe un teren proprietate privata Manea Mihail, identificat prin CF Selimbar nr. 2023, nr.top 1108/25/3/2, 1108/25/4/1, in suprafața de 605 mp,conform proiect nr. 14/2005, elaborat de SC Lumi &Comp srl, arh.Lucian Bobes.

Având in vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu si Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

Art. 1- Se aproba documentația de urbanism PUD”Construire locuințe colective P+6E” Sibiu str.Oncesti nr. 114, pe un teren proprietate privata Manea Mihail, identificat prin CF Selimbar nr. 2023 nr.top 1108/25/3/2, 1108/25/4/1, in suprafața de 605 mp,conform proiect nr. 14/2005 elaborat de SC Lumi&Comp srl, arh.Lucian Bobes, condiționat de reamplasarea locului dejoacă pentru copii, în cazul refacerii acestuia, între blocul P+10 existent și blocul propus și cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Constantin Șovăială

Contrasemnează

Secretar i

Iordan Nicola


_______________________________________-7