Hotărârea nr. 288/2006

HOTARAREA NR. 288 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amplasament lupi ( adapost + tarc )" la Gradina Zoologica

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.288

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea “Execuție coș de fum” la obiectivul centrală termică de la sediul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi, situat în Sibiu, Calea Gușteriței nr. 47 A

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 28.09.2006, Analizând raportul nr. 108401/2006 prezentat de Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea “Execuție coș de fum” la obiectivul centrală termică de la sediul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi, situat în Sibiu, Calea Gușteriței nr. 47 A,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea “Execuție coș de fum” la obiectivul centrală termică de la sediul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi, situat în Sibiu, Calea Gușteriței nr. 47 A , după cum urmează: a) Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Total-31.000 lei RON .

Din care

C+M - 30.300 Iei RON

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrare Parcuri și Zone Verzi va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006

Președinte

Kurt Klemens


Contrasemnează Secretar Iordan Nicola