Hotărârea nr. 287/2006

HOTARAREA NR. 287 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amplasament lupi ( adapost + tarc )" la Gradina Zoologica

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.287 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasament lupi ( adăpost + țarc )” la Grădina Zoologică

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 106041/2006 prezentat de Serviciul Public Grădina Zoologică, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasament lupi (adăpost + țarc)”, la Grădina Zoologică,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art.38 alin.2 lit.b, alin. 4 lit.d coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 .Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amplasament lupi (adăpost + țarc )”, la Grădina Zoologică, după cum urmează:

a) Indicatori tehnico-economici (fără TVA)

Total-73.277,31 lei RON

Din care

C+M- 70.343,65 lei RON

Art.2. Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006

Președinte

Kurt Klemens


/ i

Contrasemnează

Secretar Iordan NicoJa