Hotărârea nr. 286/2006

HOTARAREA NR. 286 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 286

privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat și grav precum și a asistenților personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108400/2006 al Serviciului Public de Asistență Socială prin care se propune aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat și grav precum și a asistenților personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna octombrie 2006, pe bază de abonamente finanțate din bugetul local,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret,

In conformitate cu prevederile cu art. 18 alin.l lit. j și art.19 alin.l, lit. g din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap aprobată prin Legea nr. 519/2002, și cu ale art.4, alin.2 din anexa nr.l la Ordinul nr. 290/609/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață sau cu metroul și interurban, precum și stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav precum și pentru asistenții personali ai acestora,

In temeiul art.38 alin.2 lit. “d”, alin.6 lit.a pct.2, precum și ale art.46, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista persoanelor cu handicap accentuat și grav precum și a asistenților personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna octombrie 2006, pe bază de abonamente finanțate din bugetul local în baza valabilității certificatului de persoană cu handicap, conform anexelor 1,2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006

Președinte

Kurt Klemens


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola ..