Hotărârea nr. 285/2006

HOTARAREA NR. 285 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 285

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108399/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 122 alin.2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit. a, precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate din neplata în termen a impozitului, pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006

Președinte Kurt Klemens


Contrasemnează

Secretar / Iordan NicolaL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.l la HCL nr.285/2006


Nr.

crt.

COD

ROL

CNP

NUME

ADRESA

Debit

Lei

Dobânzi

Lei

Penalități

Lei

1.

10249047

2721203323953

Agîrbicean Livia

Stațiunea Păltiniș

600,00

696,00

136,00

2.

10305943

2380511400054

Dragomir Ana

Ileana

Stațiunea Păltiniș

597,00

693,00

136,00

3.

1

0135441

-

Lederer Regina

Livezii nr. 51

369,00

429,00

84,00

4.

2651201

2610312323921

Mesea Natalita

Maramureșului nr. 5 ap. 10

201,00

243,00

47,00

TOTAL

1767,00

2061,00

403,00

Contrasemnează

Secretar,

Iordan Nicola