Hotărârea nr. 284/2006

HOTARAREA NR.284 privind stabilirea cuantumului contributiei de intretinere a persoanelor varstnice la Caminul pentru persoane varstnice Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.284

privind stabilirea cuantumului contribuției de întreținere a persoanelor vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 28.09.2006,

Analizând raportul nr. 108398/2006 prezentat de Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu, prin care se propune stabilirea cuantumului contribuției de întreținere a persoanelor vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu prevederile art.25, alin.2 și art.24, alin.3 din Legea nr. 17/2000, modificată și completată prin Legea nr.281/2006,

în temeiul art.38 alin.2 lit.d, alin.6, lit.a, coroborat cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L începând cu data de 1 octombrie 2006 se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către persoanele vârstnice ce dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu, și/sau de către susținătorii legali ai acestora, la suma de 305 lei/lună.

Art.2. Directorul Căminului pentru persoane vârstnice Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.09.2006


Contrasemnează

Secretar / /

Iordan Nicola