Hotărârea nr. 282/2006

HOTARAREA NR.282 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea societatii S.C. Urbana S.A pentru a promova in instanta actiuni privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a spatiilor proprietatea Statului Roman

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


'......../......HOTĂRÂREA NR.282

privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea societății S.C. Urbana S.A pentru a promova în instanță acțiuni privind recuperarea creanțelor născute din ocuparea fără drept a spațiilor proprietatea Statului Român

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103625/2006 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală prin care se solicită un mandat special din partea Consiliului Local al Municipiului Sibiu în favoarea SC Urbana SA Sibiu pentru a promova în instanță acțiuni privind recuperarea creanțelor născute din ocuparea fără drept a spațiilor proprietatea Statului Român ,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 12 alin.4 din Legea nr.213/1998, ale art. 1534 coroborat cu art. 1535 din Codul Civil,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.c, ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă mandatul special gratuit în favoarea SC Urbana SA Sibiu, pentru a promova în instanță acțiuni privind recuperarea creanțelor născute din ocuparea fără drept a cotei, proprietatea Statului Român, din spațiul situat administrativ în Sibiu, str.N.Bălcescu nr.2, împotriva SC împăratul Romanilor SRL, cu sediul în Sibiu, str.N.Bălcescu, nr.4.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu și Directorul SC „URBANA” SA Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, Ia data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola


^CONFORMATE

Cîî ORIGINALUL