Hotărârea nr. 281/2006

HOTARAREA NR. 281 privind rectificarea bugetului de venituri proprii la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

HOTĂRÂREA NR.281

privind rectificarea bugetului de venituri proprii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103624/2006 prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, propune aprobarea rectificării bugetului de venituri proprii,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit.a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola


u ^^iginalul

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Anexa nr.


la H.C.L. nr.


RECTIFICARE BUGETARA 2006

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI SIBIU


(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An

Prev. Trim. III

Rectific..Trim. III

Trim. III rectific.

An rectificat

TOTAL VENITURI (rd.2+35+43+46)

0010

r 1

2 100,00

550,00

14,20

564.20

2114.20

I. VENITURI CURENTE (rd.3)

001C

r2

100.00

50,00

0.00

50,00

100,00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+10)

r3

100,00

50,00

0,00

50,00

100,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd 5)

r 4

20,00

10,00

0,00

10,00

20,00

Venituri din proprietate (rd.6 la rd.9)

3010

r 5

20,00

10,00

0,00

10,00

20,00

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent

301003

r6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

r7

20,00

10,00

0,00

10,00

20,00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

r8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30105C

r9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

r 10

80,00

40,00

0,00

40,00

80,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd. 12 la rd.24)

331C

r 11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe de metrologie

331001

r 12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe si servicii pt analize efectuate de laboratoare

331004

r 13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

r 14

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Venituri din prestări de serviciiVenituri din prestări de servicii

331008

r 15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

331009

r 16

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

r 17

0,00

0,00

o,og

0,00

0,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si

331014

r 18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea

331016

r 19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie

331017

r20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale,

331019

r 21

0,00

0,00

0,00

~CTOO

0,00

Venituri din cercetare

331020

r22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări

331021

r 23

o'oo

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

r 24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.26)

3410

r 25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

r26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.28)

3510

r27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări -

351050

r28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri (rd.30+31)

3610

r 29

80,00

40,00

0,00

40,00

80.00

Venituri din producerea riscurilor asigurate

361004

r 30

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Alte venituri

361050

r 31

80,00

40,00

0,00

40,00

80,00

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An

Prev. Trim. III

Rectific.Trim.III

Trim.III rectif.

An rectificat

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd 33+34)

3710

r 32

0.00

0,00

14.20

14.20

14 20

Donații si sponsorizări

371001

r 33

0,00

0,00

14,20

14,20

14 20

Alte transferuri voluntare

371050

r 34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.36)

r 35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.37 la rd 42)

3910

r 36

0,00

0,00

0,00'

0,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

r 37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de

391002

r 38

0,00.

0,001

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

391004

r 39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea activelor bancare

391005

r 40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri obținute in procesul de stingere a creanțelor bugetare

391006

r 41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

r 42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.44)

r 43

0,00

0,00

0.00

’ 0,00

0,00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (rd 45)

4010

r 44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea altor împrumuturilor acordate

401050

r45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.47)

r 46

2 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Subvenții de la alte administrații (rd 48)

4310

r 47

2.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

r 48

2 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. La H.C.L. nr.

RECTIFICARE BUGETARA 2006

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI SIBIU

capitol: 67.10.03.06_________________________________________________________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prevederi trim.lll aprobat

Rectific.

trim.lll

Trim.lll rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

2,100.00

550.00

14.20

564.20

2,114.20

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

209.00

43.74

43.74

209.00

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

163.00

32.49

32.49

163.00

4

Salarii de baza

100101

70.00

10.00

10.00

70.00

5

Salarii de merit

100102

2.00

0.50

0.50

2.00

6

Indemnizație de conducere

100103

8.00

2.00

2.00

8.00

7

Spor de vechime                             r

100104

14.00

3.50

3.50

14.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Alte sporuri

100106

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

9.00

1.49

1.49

9.00

12

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

20.00

5.00

5.00

20.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

20.00

5.00

5.00

20.00

16

Indemnizații de delegare

100113

20.00

5.00

5.00

20.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0.00

o.oqI

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

23*

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Contribuții

1003

46.00

11.25

11.25

„46.00

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

29.00

6.50

6.50

29.00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

4.20

1.00

1.00

4.20

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

9.80

2.30

2.30

9.80

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

2.00

0.45

0.45

2.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. angajați

100305

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Contribuții pentru concedii si indemnizații

100306

1.00

1.00

1.00

1.00

35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,338.93

615.46

14.20

629.66

1,353.13

36

Bunuri si servicii

2001

393.93

183.93

183.93

393.93

37

Furnituri de birou

200101

20.00

10.00

10.00

20.00

38

Materiale pentru curățenie

200102

2.00

0.50

0.50

2.00

39

încălzit, Iluminat si forța motrica

200103

20.00

4.50

4.50

20.00

40

Apa, canal si salubritate

200104

12.00

3.00

3.00

12.00

41

Carburanți si lubrefianti

200105

40.00

20.00

20.00

40.00

42

Piese de schimb

200106

15.00

5.00

5.00

15.00

43

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

44

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

22.00

8.00

8.00

22.00

45

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

175.00

95.00

95.00

175.00

46

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

87.93

37.93

37.93

87.93

47

Reparații curente

2002

30.00

15.00

15.00

30.00

48

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

49

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

0.00

50

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Dezinfectanti

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

110.00

92.00

92.00

110.00

57

Uniforme si echipament

200501

10.00

10.00

10.00

10.00

58

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

( 0.00

59

Alte obiecte de inventar

200530

100.00

82.00

82.00

100.00

60

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Deplasări interne, detasari, transferări

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

63

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

64

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

3.00

1.00

1.00

3.00

66

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

67,

Pregătire profesionala

2013

2.00

1.00

1.00

2.00

68

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr.armata

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Reabilitare infrastructura progr.inundații ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

79

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor interne

202402

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor sta

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

81

Alte cheltuieli

2030

800.00

322.53

14.20

336.73

814.20

82

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

88

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

‘ 0.00

89

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

90

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

800.00

322.53

14.20

336.73

814.20

91

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumi

300203

0.00

0.00

0.00

■ 0.00

99

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

106

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

108

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

o.ool

0.00

110

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUț

51

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

112

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

■ 0.00

114

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor d

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pen

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea u

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

120

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

121

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

123

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

'J.'JU

129

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

130

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

134

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

...

0.00

0.00

135

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

137

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

1391

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

141

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

552.07

-109.20

-109.20

552.07

142

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

552 07

-109.20

-109.20

552.07

143

Active fixe

7101

552.07

-109.20

-109.20

552.07

144

Construcții

710101

202 07

0.00

0 00

202.07

145

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0.00

0.00

0.00

146

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

350 00

-109.20

-109.20

350.00

147

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0.00

0.00

148

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

150

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

151

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0 00

0.00

0 00

0.00

152

'TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0 00

0.00

0.00

0.00

153

împrumuturi pentru mstitutu si servicii publice sau activitati finanțate mteț

8003

0.00

0 00

0.00

0.00

154

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

155

Alte împrumuturi

8030

0.00

o.ool

o.oo'

0.00

156

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0.00

o.oo1

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe

8101

0.00

o.oo1

0.00

. 0 00

158

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

o.oo1

0.00

0.00

159

Rambursări de credite externe garantate si derecte șubîmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Rambursări de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0 00

164

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0 00

0.00

0 00

0.00

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola