Hotărârea nr. 280/2006

HOTARAREA NR.280 privind aprobarea documentatiei PUD "Spalatorie auto" in Sibiu str. Calea Surii Mici nr. 30, beneficiari Morariu Ioan Doru si Morariu Maria

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTARAREA NR.280

privind aprobarea documentației PUD “Spălătorie auto” în Sibiu str. Calea Șurii Mici nr. 30,

beneficiari Morariu loan Doru și Morariu Maria

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 31.08.2006,

Analizând, Raportul nr. 103623/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUD “Spălătorie auto”, în Sibiu str. Calea Șurii Mici nr. 30, pe un teren proprietate particulară Morariu loan Doru și soția Maria, identificat în CF Sibiu nr. 2465 nr. top.5199/1, 5199/4, în suprafață totală de 1296 mp.

Având in vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56 alin. (1) din L.350/2001 modificata si completata si ale art. 2 alin.( 2) din L.50/1991,modificata si completata

In temeiul art. 38 alin.(2) lit “c”, alin.(5) lit. “c” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUD “Spălătorie auto”, în Sibiu str. Calea Șurii Mici nr. 30, pe un teren proprietate particulară Morariu loan Doru și soția Maria, identificat în CF Sibiu nr. 2465 nr. top.5199/1, 5199/4, în suprafață totală de 1296 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2.- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar Iordan Nicola


PEN^coNFOfiMITATE

CU ORIGINALUL