Hotărârea nr. 28/2006

HOTARAREA NR. 28 privind constituirea Comisiei de Acorduri Unice

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.28 privind constituirea Comisiei de Acorduri Unice

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 8764/2006 prin care Serviciul Autorizări, Control și Disciplină în Construcții propune constituirea Comisiei de Acorduri Unice și revocarea HCL nr. 104/2002 având același obiect de reglementare,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul nr. 1430/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.3 și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă constituirea Comisiei de Acorduri Unice abilitată să emită acordul unic cu valoare de aviz conform în procesul de emitere a autorizațiilor de construire/desființare pentru executarea lucrărilor de construcții, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 104/2002 având același obiect de reglementare.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Constantin Șovăială


/ !

Contrasemnează

Secretar /

Iordan Nitiola

JUDEC

CONSU


COMPONENȚA COMISIEI DE ACORDURI UNICE


 • 1. Szabolcs Guttmann

 • 2. Ștefan Nicolae Olarii


 • - Președinte

 • - Membru


 • 3. Dorin Laschescu

 • 4. Gheorghe Ciuclea

 • 5. Cristina Bica

 • 6. Vasile Pânzar

 • 7. Ștefan Fiiip


 • - Membru

 • - Membru

 • - Membru

 • - Membru

 • - Membru


8. Cristian Wirth


Membru


 • 9. Nicolae Muntenaș

 • 10. Cri st in a Gram a

1 I.Ruxandra Ilașcgan

12.Carmen Brezai


- Membru

Membru

Membru

Membru


1 3. Aurel Tripon


Membru


14.0vidiu Calborean


Membru


15. Ma odaie na Rus


Primăria Municipiului Sibiu înlocuitor de drept

Primăria Municipiului Sibiu Primăria Municipiului Sibiu Primăria Municipiului Sibiu Primăria Municipiului Sibiu Primăria Municipiului Sibiu SC Distrigaz - Nord SA

Sucursala Sibiu

Romtelecom SA- Direcția de

Telecomu n i caț i i Sibiu

SC Electrica SA

SC Apă Canal SA Sibiu Inspectorat Protecția Mediu Direcția de Sănătate Publică

județ Sibiu

Inspectorat Poliție Județeană

Serviciu] Poliției Rutiere

Direcția Jud.Cultură, Culte și

Patrimoniu Cultural Național Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor Sibiu


lâ.Leonte Constantin

- Membru Inspectoratul pentru Situații de Urgență- Inspectorat Protecție Civilă

17.Sorin Vlad

- Membru Inspectoratul pentru Situații de Urgență- Grup Pompieri

18.1oan Pădureanu

19.Lucia Bogdan

 • - Membru   SC Tursib SA

 • -  Secretar    Primăria Municipiului Sibiu

Președinte

Constantin Șovăială


Contrasemnează

Secretar /

Iordan Nicolă