Hotărârea nr. 279/2006

HOTARAREA NR.279 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire imobil locuinte colective P+2E+M" in Sibiu str. Ceferistilor nr. 4A beneficiar Ienciu Catalin


Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 31.08.2006,

Analizând Raportul nr. 103627/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUD Extindere p arter mansardare s i a menajare pensiune cu magazin din locuință cu magazin”, în Sibiu str. Lungă nr. 53, pe un teren proprietate particulară SC VEROX SRL conform extrasului CF Sibiu nr. 13856a nr. Top 2589/1, în suprafață de 175,5 mp.

Având în vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.25 si 56 alin.(l) din L.350/2001 modificata si completata și ale art. 2 alin. (2) din L.50/1991,modificata si completata,

In temeiul art. 38 alin.(2) lit.”c”, alin. (5) lit. “c” si ale art. 46 din L.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUD” Extindere parter mansardare si amenajare pensiune cu magazin din locuință cu magazin, în Sibiu str. Lungă nr. 53, pe un teren proprietate particulară SC VEROX SRL, identificat prin CF Sibiu nr. 13856a nr. Top 2589/1 în suprafață de 175, 5 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art. 2 - Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold

PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola