Hotărârea nr. 277/2006

HOTARAREA NR.277 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire locuinte" in Sibiu, str. E. Varga FN


HOTĂRÂREA NR.277

privind aprobarea documentației PUZ și RLU

“Construire locuințe” în Sibiu, str. E. Varga FN

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând Raportul nr. 103622/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUZ și RLU “ Construire locuințe” în Sibiu, str. E.Varga FN, conform proiect nr. 40/2006, elaborat de SC Lumi Comp SRL, arh. Lucian Bobeș , pe terenuri proprietate privată a mai multor persoane fizice și anume:

-TRAMBITAS DANIEL IOAN- CF Sibiu nr. 49281, nr.top 4200/4/5/2/2/1/3, suprafață de 530 mp

-MUNTEAN VICTORIA ANA MARIA și TRAMBITAS DANIEL IOAN-CF Sibiu nr. 49282, nr.top 4200/4/5/2/2/1/4, suprafață 123 mp

-POPESCU GABRIEL CLAUD1U și soția , CF Sibiu nr. 49591, nr.top 4200/4/5/2/2/1/1/8, suprafața 659 mp

-BRANCOVEAN BIANCA -CF Sibiu nr. 50068 nr. top 4200/4/5/2/2/1/1/1, suprafața 484 mp

-DAVID DORIN GEORGE (minor), CF Sibiu nr. 50067, nr.top 4200/4/5/2/2/1/1/2, suprafața 446 mp

-DAVID DORIN GEORGE (minor) și DAVID MIHAELA, CF Sibiu nr. 49592 nr.top 4200/4/5/2/2/1/1/9, suprafața 496 mp

-MUNTEAN VICTORIA ANA MARIOARA, CF Sibiu nr. 38303 nr.top:4200/4/5/2/2/l/l/7, 4200/4/5/2/2/1/2, 4200/4/5/2/2/1/1/4, 4200/4/5/2/2/1/1/3, 4200/4/5/2/2/1/1/5, 4200/4/5/2/2/1/1/6 în suprafață totală de 3312 mp.

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism.

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, modificata si completata și ale art. 2, alin.(2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit. “c”, alin. (5), lit. “c” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aproba documentatia"PUZ și RLU “Construire locuințe “în Sibiu, str. E. Varga FN,conform proiect nr. 40/2006, elaborat de SC Lumi Comp SRL,a rh.Lucian Bobeș pe terenuri proprietate particulară a unor persoane fizice și anume:

-TRAMBITAS DANIEL 1OAN- CF Sibiu nr. 49281, nr.top 4200/4/5/2/2/1/3, suprafață de 530 mp

-MUNTEAN VICTORIA ANA MARIA și TRAMBITAS DANIEL IOAN-CF Sibiu nr. 49282, nr.top 4200/4/5/2/2/1/4, suprafață 123 mp

-POPESCU GABRIEL CLAUDIU și soția , CF Sibiu nr. 49591, nr.top 4200/4/5/2/2/1/1/8, suprafața 659 mp

-BRANCOVEAN BIANCA -CF Sibiu nr. 50068 nr. top 4200/4/5/2/2/1/1/1, suprafața 484 mp

-DAVID DORIN GEORGE (minor), CF Sibiu nr. 50067, nr.top 4200/4/5/2/2/1/1/2, suprafața 446 mp

-DAVID DORIN GEORGE (minor) și DAVID MIHAELA, CF Sibiu nr. 49592 nr.top 4200/4/5/2/2/1/1/9, suprafața 496 mp

-MUNTEAN VICTORIA ANA MARIOARA, CF Sibiu nr. 38303 nr.top:4200/4/5/2/2/l/l/7, 4200/4/5/2/2/1/2, 4200/4/5/2/2/1/1/4, 4200/4/5/2/2/1/1/3, 4200/4/5/2/2/1/1/5, 4200/4/5/2/2/1/1/6 în suprafață totală de 3312 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata in Sibiu, la data de 31.08.2006.

Președinte

Gerhard Leopold                   Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

pentrucoNfoW|Wte

CU ORIGINALUL