Hotărârea nr. 273/2006

HOTARAREA NR.273 privind preluarea fara plata a unui imobil - teren si constructii, din domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Dumitru Croitoru" Sibiu, in domeniul privat al Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată prin HCL NR. 363/2007)

JUDEȚUL SIBIU

• z

U

X-AA^țu

NȘȘȘ*j I


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.272

privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu

a imobilului înscris în C.F. nr.38499 Sibiu, nr. top 563/2; 564, în suprafață de 1.664 mp compus din construcții și terenul aferent, situat în Municipiul Sibiu, P-ta

Huet nr. 5

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103616/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului înscris în C.F. nr.38499 Sibiu, nr. top 563/2 și top 564, în suprafață de 1.664 mp - compus din construcții și terenul aferent, situat în Municipiul Sibiu, P-ta Huet nr. 5, format din clădirea Liceului Brukenthal si terenul aferent,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 136 din Constituția României, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art.l alin. 7 din O.U.G. nr.94/2000 republicată, privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România,

în temeiul art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 9, și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă scoaterea din domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului înscris în C.F. 38499 Sibiu, nr. top 563/2 și top 564, în suprafață de 1.664 mp compus din construcții (clădirea Liceului Brukenthal) și terenul aferent, situat în Municipiul Sibiu, P-ta Huet nr. 5, imobil ce se va retroceda conform Deciziei nr. 882/07.07.2006 a Comisiei Speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

Art.2. - Se aprobă scoaterea imobilului din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preniversitar de Stat.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 31.08.2006 .

Președinte

Contrasemnează Secretar Iordan Nicola


Gerhard Leopold

P^TRU CONFORMITATE

Cu ORIGINALUL