Hotărârea nr. 272/2006

HOTARAREA NR.272 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului inscris in C.F. nr.38499 Sibiu, nr. top 563/2; 564, in suprafata de 1.664 mp compus din constructii si terenul aferent, situat in Municipiul Sibiu, P-ta Huet nr. 5

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.270

privind modificarea H.C.L. nr. 251/2005

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2005,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 103612/2006, prin care se propune prelungirea termenului privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Județeană Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str.Patrioților nr.2 pe o perioadă de 10 ani,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art.136 din Constituția României republicată și ale art. 17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art.57 și 60 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă,

în temeiul art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 5 lit. “a“, art. 46 alin. 2AL și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se modifică art. 3 din FICL nr. 251/2005, care va avea următorul conținut:

”Art.3. - Se aprobă transmiterea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu str. Patrioților nr.2- format din 5 încăperi, în suprafață de 134,85 mp, în folosința gratuită a Asociației Nevăzătorilor din România - filiala Sibiu, pe o perioadă de 10 ani, cu destinația de „Centrul Social de urgență pentru persoane cu handicap vizual.”

Art. 2. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola


PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL