Hotărârea nr. 271/2006

HOTARAREA NR.271 privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului inscris in C.F. 9404 Sibiu nr. top 3679/1, 3680/2, 3680/2/1 Casa de locuit cu terenul aferent, situata in Sibiu, str. C. Noica nr. 48.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.271

privind scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului înscris în C.F. 9404 Sibiu nr. top 3679/1, 3680/2, 3680/2/1 - Casă de locuit cu terenul aferent, situată în Sibiu, str. C. Noica nr. 48

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103615/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune scoaterea din domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului înscris în C.F. 9404 Sibiu nr. top 3679/1, 3680/2, 3680/2/1 - Casă de locuit cu terenul aferent, situată în Sibiu, str. C. Noica nr. 48,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 136 din Constituția României, ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 9, și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă scoaterea din domeniul public și trecerea în domeniul privat al municipiului Sibiu a imobilului înscris în C.F. 9404 Sibiu nr. top 3679/1, 3680/2, 3680/2/1 - Casă de locuit cu terenul aferent, situat în Municipiul Sibiu, str. Constantin Noica nr. 48.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 31.08.2006 .

Președinte

Gerhard Leopold                   Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

CU OFiiGlNALOL