Hotărârea nr. 27/2006

HOTARAREA NR. 27 privind atribuirea de denumiri strazilor din Cartierul Veteranilor de Razboi, zona Nord Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.27 privind atribuirea de denumiri străzilor din Cartierul Veteranilor de Război, zona Nord Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006

Analizând raportul nr. 8765/2006 prin care Direcția Arhitect șef propune atribuirea de denumiri de străzi în Cartierul Veteranilor de război, zona Nord Sibiu,

Având în vedere avizul Comisiei de atribuire de denumiri de străzi din cadrul Prefecturii Județului Sibiu nr. 10595 din data de 07.02.2006,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art. 2 lit.”d” din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea și schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “u” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă atribuirea de denumiri de străzi în Cartierul Veteranilor de război, zona Nord Sibiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Constantin Șovăială / ............


JUDEȚUL SIBIU

Consiliu! Local a! Municipiului Sibiu

Anexa nr.l Ia HCL nr. 27/2006


DENUMIREA STRĂZILOR DIN CARTIERUL VETERANILOR DE RĂZBOI, ZONA NORD SIBIU

Nr.crt. Denumirea străzilor

Denumirea provizorie

1. Căpitan Valter Mărăcineanu

Aleea A

2. General Mihail Cerchez

Aleea B

3. Colonel Nicolae Dabija

Aleea C

4. General Carol Davila

Aleea D

5. Maior George Sontu

Aleea El

6. General Gheorghe Anghelescu

Aleea E

7. General Alexandru Cemat

Aleea F

8. Maior Constantin Ene

Aleea G

9. Mareșal Alexandru Averescu

Aleea H

10. Mareșal Constantin Prezan

Aleea I

11. General I.C. Brătianu

Aleea J

12. General Vasile Atanasiu

Aleea K

13. General Nicolae Icnită Dăscălescu

Aleea 1

14. Aviator Gheorghe Bănciulescu

Aleea 2

15. General Gheorghe Mărdărescu

Aleea 3

16. Căpitan Grigore Ignat

Aleea 4

17. Colonel Florin Rădulescu

Aleea 5

18. General Maior Virgil Rusu

Aleea 6

19. General Nicolae Sova

Aleea 7

20. Locotenent colonel Dumitru Dămăceanu

Aleea 8

21. Sublocotenent Vasile Dincă

Aleea 9

22. General losif lacobici

Aleea 10

23.General Gheorghe Mihail

Aleea 11

24.General Ilie Steflea

Aleea 12

25. Soldat pontonier Eftimie Croitoru

Aleea 13

26.General maior Nicolae Arsenescu

Aleea 14

27.Căpitan Victor Anineanu

Aleea 15

28.Colonel Alexandru Pastia

Aleea 16

29.Sergent Vasile Băjenaru

Aleea 17

30.Comandor Teodor Dobre

Aleea 18

31. General Grigore Baștan

Aleea 19

Președinte

Constantin Șovăială

Contrasemnează

/

^7

Secretar

.. ...... ....... <

Iordan Nicola