Hotărârea nr. 269/2006

HOTARAREA NR.269 privind transmiterea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Concurentei Bucuresti pentru Inspectoratul Concurentei Sibiu asupra imobilului teren fara constructii proprietatea publica a municipiului Sibiu, in suprafata de 12 mp, situat in str. Luptei nr.37, bl.17.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

.....HOTĂRÂREA NR.269

privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Concurenței București pentru Inspectoratul Concurenței Sibiu asupra imobilului - teren fără construcții - proprietatea publică a municipiului Sibiu, în suprafață de 12 mp, situat în str. Luptei nr.37, bl.17

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103611/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu prin care se propune transmiterea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Concurenței București pentru Inspectoratul Concurenței Sibiu asupra imobilului - teren tară construcții - proprietatea publică a municipiului Sibiu, situat în str. Luptei nr.37, bl. 17,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art.136 din Constituția României și ale art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic,al acesteia, ale art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul art. 38 alin 2 lit. “c“, alin. 5 lit. “a“, și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificărileși completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Concurenței București prin Inspectoratul Concurenței Sibiu, cu sediul în Sibiu str. Luptei nr.37, bl. 17, ap.3 asupra imobilului - teren fără construcții - proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Luptei nr. 37 bl. 17 ap.3 în suprafață de 12,0 mp pentru construcția unei alei și a unei rampe pentru persoane cu dizabilități, conform anexei 1 - plan de situație, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Contractul de administrare privind transmiterea în administrare a terenului menționat la art. 1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se revocă alin.2. din art.l al H.C.L. nr. 175/2006 privind aprobarea documentației de urbanism “ PUD - Amenajare alee la apartament, modificări interioare cu schimbare destinație din apartament în sediu firmă - birouri în Sibiu str. Luptei nr.37, bl. 17, ap.3 - beneficiar Consiliul Concurenței București

Art.4. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 31.08.2006.

Președinte

Gerhard Leopold


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


CU ORIGINALUL

435 89


435.85


43588


435.83


435.92


435 86


0 435 78


435 92AP 3


B! RO'J


C F22631 SIBIU \\ NRTOP4O72/1/1/2/WÎ7l/1/1/24 4072/1/1/1/3W 4072/1/1/1/1/2/$)

PROPRIETAR CDFiSl LI’JLCDh435 62


(propunere )


ENTEI


tURESTI


PLAN SITUAȚIE

SCARA 1/200


BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

O/ /o

ZONA VERDE

29,40

93,30

-- --------------- --------

6,70

19,30

61,27

TROTUAR

2,10

2,90

9,20

RAMPA POD’EST, SCARĂ

-

-

3,60

11,43

ALEE ACCES

-

-

5,70

18,10

TOTAL

31,50

100

31,50

100

TEREN CE SE CONCESIONEAZĂ 12.00 mp

POT = 38,70 %

COT = 0,39

S,C. .J'îC.EC'-' ix ; j

- AVIZAT ■

C A.) D,

1

I

Verific /Expert

Nume               i Semn

Cerința

REFERAT / EXPERTIZA NR / DATA         i

sc PROIECT S a

SIBIU

Societate cu sistem de management certificat ISO 9001/2000

CUI R 2469284

BENEFICIAR

CONSILIUL CONCURENTEI BUCUREȘTI

DENUMIRE PROIECT

Schimbare destinație, amenajare acces imobil str. Luptei nr. 37 ap. 3 Sibiu

nr proiect.

37028/ i

2005

i

SEF PROIECT

ARH FLORIN BACILA

Scara

1 200

DENUMIRE PLANȘA

REGLEMENTARI URBANISTICE

Faza

PUD i

PROIECTAT

ARH FLORIN BACILA

DESENAT

ARH. FLORIN BACILA

DATA feb 2006

nr planșa ;

42-4926T

SE.F COLECTIV

ARH VASILE POP --

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.2 la I ICL nr.269/2006

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr. ■'

Art.l. Părțile

Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr.2, reprezentat prin Primar Klaus Wemer lohannis, în calitate de proprietar,

Și

Consiliul Concurenței București pentru Inspectoratul Concurenței Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Luptei nr.37, bl. 17, ap.3, reprezentată prin , în calitate de administrator.

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.s-a încheiat prezentul contract de administrare.

Art.2. Obiectul contractului

Cedarea în administrare a imobilului - teren fără construcții- în suprafață de 12,0 mp., situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Luptei nr.37, bl. 17 în fața apartamentului nr.3, pentru realizarea unui acces și a unei rampe pentru persoane cu dizabiiități, la apartamentul proprietate conform anexei 1 - plan de situație.

Art.3. Drepturi și obligații

 • a. Drepturile proprietarului

 • - să ceară revocarea dreptului de administrare, în cazul în care administratorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract;

 • b. Drepturile administratorului

 • - să i se asigure de către proprietar administrarea bunului pe toată durata contractului;

 • c. Obligațiile administratorului

 • - să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia;

 • - să administreze bunul potrivit destinației sale;

 • - să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare administrării acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la proprietar;

 • - să restituie bunul primit în administrare la data încetării contractului;

 • - să nu înstrăineze în nici un fel bunul primit, fără acordul proprietarului.

Art.5. încetarea contractului

Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • - prin restituirea bunului de către administrator înaintea termenului prevăzut în contract;

 • - prin revocare, în cazul nerespectării obligațiilor de către administrator;

 • - prin desființarea administratorului.

Art.6. Forța majoră

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

Art.7. Soluționarea litigiilor

Orice litigiu în legătură cu prezentul contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi __

___în 3 (trei) exemplare.

Proprietar,

Administrator,

PRIMAR,

Consiliul Concurenței București

Director Economic

Inspectoratul Concurenței Sibiu

Serviciul juridic,

Serviciul patrimoniu,

Președinte Gerhard Leopold

Contrasemnează Secretar Iordan Nicola