Hotărârea nr. 268/2006

HOTARAREA NR.268 privind dezmembrarea imobilului - teren pentru constructii - situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Oncesti, identificat in C.F. 7930 Selimbar, nr.top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, in doua loturi distincte, atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a lotului cu nr. top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 in suprafata de 1000 mp, si concesionarea acestuia fara licitatie publica in favoarea Parohiei Ortodoxe Roman

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.262 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “REABILITARE SCĂRI DINSPRE PIAȚA AURARILOR ” - faza SF

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 102989/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “REABILITARE SCĂRI DINSPRE PIAȚA AURARILOR ” - faza SF,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în c onformitate c u prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.”b” și alin.4 lit.„d” și ale art.46 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții “REABILITARE SCĂRI DINSPRE PIAȚA AURARILOR ” - faza SF, după cum urmeaza:

I INDICATORII ECONOMICI

TOTAL GENERAL din care: C+M

  • - 136.938,75 (exclusiv tva)

  • - 118.994,46 (exclusiv tva)

II INDICATORII TEHNICI

- trepte din blocuri de piatra naturala                    310 m

- parapet lateral

45 m

- podest din calup piatra

85 m

- trepte acces locuințe

10 m

Art.2.Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola


PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL