Hotărârea nr. 267/2006

HOTARAREA NR.267 privind aprobarea Actului Aditional nr.3/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 incheiat cu SC Energie Termica SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.267

privind aprobarea Actului Adițional nr.3/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat cu SC Energie Termică SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103524/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr.3/2006 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat cu SC Energie Termică SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.298 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.”c” și alin.5 lit”a” și ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Actul Adițional nr.3/2006 la Contractul de concesiune nr.87/2002 încheiat cu SC Energie Termică SA Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Energie Termică SA Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006

Președinte

Gerhard Leopold


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA NR.....5..... la

H.C.L. nr....Z&h../2006


ACT ADIȚIONAL NR. 3 / 2006 la contractul de concesiune nr. 87 / 2002

1. Părțile contractante

A. Municipiul Sibiu, reprezentat prin Klaus Werner lohannis, Primar, cu sediul în Sibiu, b-dul. Victoriei nr 1-3, având con fiscal nr.4270740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740 deschis la Banca națională - Trezoreria Municipiului Sibiu. în calitate de conccndent,

B. Societatea Comercială Energie Termică SA Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Eschile nr.6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/l 022/1998, având codul fiscal R 2684959," contul curent nr. 15.1/ROL deschis la Banca Comercială Românâ-Sucursala Sibiu, reprezentată prin ing. Ilie Grădinar, director general și ec. Carmen Drăgan, director economic, în calitate de concesionar, de comun acord a intervenit prezentul act adițional :

Art. 1. Valorile alocate pe anul 2006 pentru obiectivul de investiții care face obiectul Actului adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 87/2002 se completează după cum urmează:

1 Viabilizare extindere zona industrială vest etapa a Il-a                          1 2.000.000 lei

Art. 2. Plata pentru obiectivele menționate se va efectua parțial conform alocațiilor buetare aprobate de către Consiliul Local al municipiului Sibiu pe anul 2006, iar diferența în anul 2007.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, 3 ( trei ) exemplare pentru concendent 1 ( un ) exemplar pentru concesionar.

Președinte, Gerhard Leopold

C' Contrasemnează,


Secretar

Iordan Nicola