Hotărârea nr. 266/2006

HOTARAREA NR.266 privind aprobarea Actului Aditional nr.4/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 incheiat cu SC Drumuri si Prestari Constructii SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103525/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr.4/2006 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat cu SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.298 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.”c” și alin.5 lit”a”, precum și ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Actul adițional nr.4/2006 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat cu SC Drumuri și Prestări Construcții SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Drumuri și Prestări Construcții SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 3 1.08.2006

Președinte

Gerhard Leopold y


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

p£NTf>uconFomnrE

ORIGINALUL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA NR.....Î..... la

H.C.L. nr..2GL./2006


ACT ADIȚIONAL NR. 4/ 2006

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 69/1999

  • I. Părți contractante :

1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu Municipiul Sibiu, cu sediul in Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3. având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 2 1.22.02.07.42 .70 740. deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar - Klaus Werner lohannis, în calitate de concendent, pe de o parte

Și                                                                                                                    ■ •

  • 2. S.C. „ Drumuri și Prestări Construcții ” S.A. Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Autogării, nr. 5-7, bl. 33, având cod fiscal nr. R 3097146, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J / 32 / 1025 / 07.09.1998, prin director general ing. Gheorghc L.a/.ăr, în calitate de concesionar, pe de altă parte, de comun acord a intervenit prezentul act adițional,

Art. 1. Valorile alocate pe anul 2006 pentru serviciile și obiectivele de investiții care fac obiectul actului adiționa! nr. 1/2006 și respectiv 3/2006 la contractul de concesiune nr. 69/1999, se completează după cum urmează:

  • II. LUCRĂRI DE INVESTIȚII

  • 1    Modernizare și reabilitare rețele apă canal str. Dima                     + 990.000,00 iei

  • 2   Reparații și întreținere străzi                                                +2.000.000,00 lei

Art. 2. Plata pentru obiectivele menționate se va efectua parțial, conform alocațiilor bugetare aprobate de către Consiliul focal al municipiului Sibiu pe anul 2006. iar diferența în anul 2007.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adiționai s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, 3 (trei) exemplare pentru concendent 1 (un) exemplar pentru concesionar.

Președinte, Gerjiard Leopold '

/ —


Contrasemnează,

Secretar

Iordan Nicola y


PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL