Hotărârea nr. 264/2006

HOTARAREA NR.264 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici modificati pentru obiectivul de investitii "EXTINDERE PROIECT-REABILITARE SEDIUL PRIMARIEI, STR.BRUKENTHAL, NR.2-4 SIBIU"

JUDEȚUL SIBIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici modificați pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE PROIECT-REABILITARE SEDIUL PRIMĂRIEI,


HOTĂRÂREA NR.264


STR.BRUKENTHAL, NR.2-4 SIBIU”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103245/2006, prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificați pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE PROIECT-REABILITARE SEDIUL PRIMĂRIEI, STR.BRUKENTHAL, NR.2-4 SIBIU”

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.45 alin.5 din O.U'.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.”b” și alin.4 lit.„d” și ale art.46 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico- economici modificați la obiectivul de investiții „EXTINDERE PROIECT-REABILITARE SEDIUL PRIMĂRIEI, STR.BRUKENTHAL, NR.2-4 SIBIU” , după cum urmeaza:

INDICATORI ECONOMICI - inclusiv TVA

TOTAL        - 63.737.609,8 mii lei

din care:

C+M           -61.047.876,3 mii lei

Art.2. In valoarea indicatorilor economici modificați este inclusă valoarea indicatorilor economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 194/26.05.2005.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar Iordan Nicola


pentru conformitate

CU ORIGINALUL