Hotărârea nr. 263/2006

HOTARAREA NR.263 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "MIC PARC LANGA ZID SI ACCESE str. Manejului" - faza SF

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.263privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „MIC PARC LANGA ZID SI ACCESE str. Manejului” - faza SF

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de


31.08.2006,


Analizând raportul nr. 102986/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MIC PARC LANGA ZID SI ACCESE str. Manejului” - faza SF,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.”b” și alin.4 lit.„d” și ale art.46 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico- economici la obiectivul de investiții „MIC PARC


LANGA ZID SI ACCESE str. Manejului” - faza SF după cum urmeaza:

1 INDICATORII ECONOMICI


TOTAL GENERAL


- 641.628,45 (exclusiv tva)


din care:

C+M


- 556.786,95 (exclusiv tva)


II INDICATORII TEHNICI


Pavaj andezit dispus transversal 10/10/10cm

Pavaj piatra 20x40x6

Pavaj andezit dispus longitudinal

Zona verde

Banei cu spatar

Loc de stat banei pe soclu

Guri de scurgere

Obiecte de joaca pentru copii ’


  • - 466 mp

  • - 229 mp

  • - 130 mp

  • - 141 mp

  • - 6 buc


  • - 7 buc

  • - 8 buc

  • - 3 buc


Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.


Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.


Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează


PENfflU CONFORMITATE cu ORIGINALUL


Secretar

Iordan Nicola