Hotărârea nr. 262/2006

HOTARAREA NR.262 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SCARI DINSPRE PIATA AURARILOR" faza SF.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.262 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “REABILITARE SCĂRI DINSPRE PIAȚA AURARILOR ” - faza SF

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 102989/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “REABILITARE SCĂRI DINSPRE PIAȚA AURARILOR ” - faza SF,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în c onformitate c u prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.”b” și alin.4 lit.„d” și ale art.46 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții “REABILITARE SCĂRI DINSPRE PIAȚA AURARILOR ” - faza SF, după cum urmeaza:

I INDICATORII ECONOMICI

TOTAL GENERAL din care: C+M

  • - 136.938,75 (exclusiv tva)

  • - 118.994,46 (exclusiv tva)

II INDICATORII TEHNICI

- trepte din blocuri de piatra naturala                    310 m

- parapet lateral

45 m

- podest din calup piatra

85 m

- trepte acces locuințe

10 m

Art.2.Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola


PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL