Hotărârea nr. 261/2006

HOTARAREA NR.261 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE PIATETA LA BAZA SCARILOR str. Turnului intre Pasajul Scarilor si str. Mos Ion Roata" faza SF..

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.261


privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE P1ATETA LA BAZA SCĂRILOR str. Turnului între Pasajul Scărilor si str. Mos Ion Roata” - faza SF.

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 102987/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE PIATETA LA BAZA SCĂRILOR str. Turnului intre Pasajul Scărilor si str. Mos Ion Roata” - faza SF,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.38 alin.2 lit.”b” și alin.4 lit.„d” și ale art.46 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții “AMENAJARE PIATETA LA BAZA SCĂRILOR str. Turnului, intre Pasajul Scărilor si str. Mos Ion Roata” - faza SF, după cum urmeaza:

I INDICATORII ECONOMICI (exclusiv TVA)

TOTAL GENERAL - 159.044,84 lei (exclusiv tva)

din care:

C+M

II INDICATORII TEHNICI


- 134.565,60 lei (exclusiv tva)


 • - pavaj andezit 10/10/10 cm

 • - banca cu spatar

 • - panou info istoric

 • - corpuri de iluminat pe console

 • - stalpisori auto

 • - guri scurgere

  404,00 mp


  1 buc

  1 buc

  3 buc

  6 buc

  1 buc


Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold

Contrasemnează

Secretar

pentru conformitate

CU ORIGINALUL

Iordan Nicola