Hotărârea nr. 260/2006

HOTARAREA NR.260 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE PIATETA URBANA IN VECHIUL TARG AL PESTELUI (str. Turnului)" – faza SF..

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.260 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “AMENAJARE PIATETA URBANA IN VECHIUL TÂRG AL PEȘTELUI (str. Turnului)” - faza SF.

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 102984/2006, întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ANENAJARE PIATETA URBANA IN VECHIUL TÂRG AL PEȘTELUI (str. Turnului)” - faza SF,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003, privind finanțele publice locale,

în temeiul art.38, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și ale art.46, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico- economici la obiectivul de investiții “AMENAJARE PIATETA URBANA IN VECHIUL TÂRG AL PEȘTELUI (str. Turnului)” - faza SF după cum urmeaza:

I INDICATORII ECONOMICI (exclusiv TVA)

TOTAL GENERAL - 314.556,09 lei (exclusiv tva)

din care:

C+M               - 269.531,11 lei (exclusiv tva)

II INDICATORII TEHNICI

  • - pavaj andezit                                    697,03 mp

  • - fantana piatră metal                                    1 buc

  • - cișmea                                                1 buc

  • - copac plantat                                           1 buc

  • - branșament apa cișmea din țeavă de polietilenă         8 ml

  • - racord canalizare din tuburi de PVC                   30 ml


Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte

Gerhard Leop^ȚR(J qq^FORMITATE

CU ORIGINALUL

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola