Hotărârea nr. 26/2006

HOTARAREA NR. 26 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF ,, Modernizare strazi in Municipiul Sibiu”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.26

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții faza SF „ Modernizare străzi în Municipiul Sibiu”.

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006 Analizând raportul nr. 9869/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții faza SF „ Modernizare străzi în Municipiul Sibiu”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 40 alin. I din O U G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera „m” , ale art. 128 și ale art. 46 din Legea nr.21 5/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții faza SF „ Modernizare străzi în Municipiul Sibiu” , după cum urmează :

I. INDICATORI ECONOMICI.

Total obiectiv - 78.282.280,00 lei,

din care:

C+M-70.658.970,00 lei,

din care pe pachete străzi:

  • A. Zona centrală - 9 străzi;

Total-6.746.100,00 lei

din care

C+M -6.076.860,00 lei

  • B. Zona Lazaret - 10 străzi:

Total - 12.125.130,00 lei

din care

C+M - 10.946.970,00 lei

  • C. Zona Calea Dumbrăvii - Milea - Ștefan cel Mare - 12 străzi;

Total-9.898.050,00 lei

din care

C+M-8.930.590,00 lei

  • D. Zona Piața Cluj - Gara Mică - Țilgari - Turnișor - 14 străzi;

Total - 18.970.790,00 lei

din care

C+M - 17.144.930,00 lei

  • E. Zona Calea Poplăcii - Bulevardul Victoriei - 13 străzi,

Total-12.014.120,00 lei

din care

C+M - 10.846.450,00 lei

  • F. Zona Ștefan cel Mare -Berea Sibiului - 11 străzi;

Total- 11.823.180,00 lei

din care

C+M - 10.673.580,00 lei

  • G. Zona istorică 9 străzi;

Total-6.704.920,00 lei

din care

C+M -6.039.580,00 lei

Indicatorii economici includ TVA.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

/O

Președinte Constantin Șovăială/ /

Contrasemnează

Secretar

Iordan NicoJa

Zrir