Hotărârea nr. 259/2006

HOTARAREA NR.259 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE COVOARE ROSII (Str. Argintarilor,Str. Targului)" – faza SF.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.259

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE COVOARE ROȘII (Str. Argintarilor,Str. Târgului)” - faza SF

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 102988/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE COVOARE ROȘII (Str. Argintarilor,Str. Târgului)” - faza SF,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin.l din O.U.G. nr.45/2003, privind finanțele publice locale.

în temeiul art.38, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și ale art.46, alin.l din Legea nr.215/200! privind administrația publica locala, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico- economici la obiectivul de investiții "AMENAJARE COVOARE ROȘII (str. Argintari lor, str.Târgului) ” - faza SF după cum urmeaza:

 • I INDICATORII ECONOMICI

TOTAL GENERAL - 515.653,23 lei (exclusiv TVA)

din care:

C+M              - 448.820,27 lei (exclusiv TVA)

 • II INDICATORII TEHNICI

  - pavaj andezit 10/10/10 cm

  709 mp.

  - rigole pavaj andezit 10/10/10 cm

  56 mp.

  - pavaj andezit 21/16/16 cm

  71 mp.

  -bordura pavaj andezit 21/16/16 cm

  210 mp.

  - gratare metalice

  4 buc.

  - capace cămine

  35 buc.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola


PENTRU conformitate

CU ORIGINALUL