Hotărârea nr. 258/2006

HOTARAREA NR.258 privind prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul nr. 6 din Piata Teatrului.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 258 privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul nr. 6 din Piața Teatrului

>

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103605/2006, prin care Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu propune prelungirea pe o perioadă de un an a contractului de închiriere pentru spațiul nr. 6 din Piața Teatrului, atribuit prin HCL 97/2000 Asociației Sibiu Decembrie 89, J                                                                     7

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2005, privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul nr.6 din Piața Teatrului,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.5, alin.l, lit.c din Legea nr. 341/2004 ,

în temeiul prevederilor art. 38, alin.2 lit.c și alin.5 lit.b, precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de un an, a contractului de închiriere pentru spațiul nr. 6 din Piața Teatrului, în favoarea Asociației Sibiu Decembrie 89.

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006

Președinte Gerhard Leopold

Contrasemnează

Secretar

PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL

Iordan Nicola