Hotărârea nr. 257/2006

HOTARAREA NR.257 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri pentru constructii, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str.Malului, identificate in CF 11860 Sibiu, nr.top. 1919/1/1/1 in suprafata de 1865 mp, 1919/1/1/2 in suprafata de 197 mp, si transmiterea dreptului de administrare asupra acestora Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului Sibiu.

JUDEȚUL SIBIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 257

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor -terenuri pentru construcții, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Malului, identificate în CF 11860 Sibiu, nr.top. 1919/1/1/1 în suprafață de 1865 mp, 1919/1/1/2 în suprafață de 197 mp, și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103601/2006, prin care Serviciul public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri pentru construcții, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Malului, identificate în CF 11860 Sibiu, nr.top. 1919/1/1/1 în suprafață de 1865 mp, 1919/1/1/2 în suprafață de 197 mp, și transmiterea dreptului de administrare asupra acestora Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.36, alin.l, din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, ale art.136 din Constituția României, a art. 12, alin. 1,2 și 3 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 38, alin.2 lit.c și alin.5 lit.a, art. 125, alin.l, precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri pentru construcții, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Malului, identificate în CF 11860 Sibiu, nr.top. 1919/1/1/1 în suprafață de 1865 mp, 1919/1/1/2 în suprafață de 197 mp.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilelor situate în Sibiu str.Malului, identificate în CF 11860 Sibiu, nr.top. 1919/1/1/1 în suprafață de 1865 mp și nr.top. 1919/1/1/2 în suprafață de 197 mp. proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu destinația parcare, în favoarea Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold

pentru conformitate

CUOrațlNALUL


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola