Hotărârea nr. 256/2006

HOTARAREA NR.256 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinta gratuita Fundatiei "Juvenil Sah", asupra unui spatiu din incinta Scolii cu cls.I-VIII Regina Maria, situat in Sibiu, str.Zaharia Boiu nr.1.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.256

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită Fundației „Juvenil Șah”, asupra unui spațiu din incinta Școlii cu cls.LVIII Regina Maria, situat în

Sibiu, str.Zaharia Boiu nr.l

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103495/2006, prin care Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat propune aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită Fundației „Juvenil Șah”, asupra unui spațiu din incinta Școlii cu cls.I-VIII Regina Maria, situat în Sibiu, str.Zaharia Boiu nr.l,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.17 din Legea nr. 213/1998, ale art.126 din Legea nr.215/2001,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d, alin.6, lit a și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de foloșință gratuită, în perioada 15.09.2006 - 15.06.2007, în favoarea Fundației „Juvenil Șah”, asupra unui spațiu din incinta Școlii cu cls.LVIII Regina Maria, situat în Sibiu, str.Zaharia Boiu nr.l, conform Protocolului prezentat în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art.2. Directorul Serviciului public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează

Secretar


Iordan Nicola

cu originalul

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr.I Ia HCL nr.256/2006

PROTOCOL

privind transmiterea în folosință gratuită Fundației “.Juvenil Șah'’ asupra unei săli de clasă din incinta Școlii cu cls. J-XTII Regina Maria situată în Sibiu, str. Zaharia Boiu nr.I

Nr......

încheiat azi........................

CAP. I PĂRȚILE

între:

Municipiul Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr 1-3, având cod fiscal nr. 14392273, cont 1BAN RO04 ! RFZ 5765004X XXOO (1167 descins la BN -Irezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar- Klaus W.lohannis, în calitate de proprietar, pe de o parte și

Fundația “Juvenil Șah” cu sediul în Sibiu, Aleea Buia nr.3, reprezentată prin prof. Râșinaru Gheorghc, în calitate de coinodatar.

s-a încheiat prezentul protocol, în aplicarea prevederilor art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și a HCL nr.249/2005.

CAP II OBIECT UL

Art.2.1 - Proprietarul cedează în folosință gratuită Fundației "Juvenil Șah” o sală de clasă în suprafață de 70 mp, situată în Sibiu, str Zaharia Boiu nr I, in incinta Școlii cu cls I-Vlll Regina Maria Sibiu

Art.2.2 - Predarea-primirea spațiului se face de către reprezentanții celor două instituții, fiind consemnată în procesul - verbal anexă a protocolului

C AP III 1)1 RA I A

Art.3,1. - Termenul pentru care este cedat spațiul in folosința gratuită calic f undația "Juvenil Șah". începând din I 5.09.2006 până în I 5.06.2007.

Sala de clasă va fi folosită de către Fundația “Juvenil Șah” numai în afara programului școlar în conformitate cu următorul orar:

CAP.IV OBLIGAȚIILE PĂR I ILOR

Art. 4.1. - Proprietarul se obligă:

 • a. să predea spațiu! în stare corespunzătoare folosinței,

 • b. să asigure folosința spațiului în condițiile prezentului protocol;

 • c.  să asigure utilitățile necesare desfășurăm activității. în funcție de solicitările comodatarului.

Art.4.2 - Comodatarul se obligă:

 • a.  sâ depună toate diligentele pentru ca. prin activitatea desfășurată, să nu deterioreze imobilul. La expirarea protocolului, spațiul va fi predat cel puțin in starea în care

a fost primit, așa cum rezultă din procesul verbal de predare-primire, eventualele Îmbunătățiri revin de diept proprietarului, comodatarul ncavând drept la despăgubiri

 • b. orice modificare interioară sau exterioară a imobilului se face numai cu acordul scris al proprietarului. Cererea de aprobare a modificării însoțită de anexele necesare sc va depune la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat. Prin anexele îh sensul prezentului protocol se înțeleg, schițe, expertize și alte date necesare analizării cererii.

 • c. să nu tulbure liniștea publică;

(1. să efectueze plata utilităților lunar pe baza anexelor la protocol încheiate între Fundația ‘'Juvenil Șah” și Școala cu cls I-VI11 Regina Mana Sibiu conform suprafeței date spre folosință si facturilor de plată;

 • e. să asigure permanent curățenia în interiorul imobilului și în zona exterioară alerentă, efectuând, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico- sanitare;

specifice activității desfășurate;

 • f. să asigure personalul necesar pentru buna desfășurare a activității .

 • g. în termen de IC) zile de la încetarea protocolului să elibereze imobilul.

CAPA RĂSPUNDEREA

Art.5.1 - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor protocolului dă dreptul proprietarului la despăgubiri, in condițiile legii.

Art.5.2 - Comodatarul nu răspunde de pieirea sau deteriorarea obiectului folosit datorată forței majore, a cazului fortuit... nici de uzura normală a. lucrului. Partea care invocă (comodatarul) are obligația să anunțe cealaltă pane în termen de 5 zile de la data producerii evenimentului, iar in următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

CAPA I ÎNCETAREA

Art.6.1 - Prezentul protocol încetează in următoarele situații

 • a. împlinirea termenului stabilit ;

 • b. neexecutarea culpabilă a obligațiilor,

 • c. pieirea bunului ce tace obiectul prezentului protocol

Art.6.2     - în situația prevăzută la ari.6.1 lit b proprietarul este-obligat să înștiințeze

comodatarul cu 30 de zile înainte.

CAP.VII ( LĂUZE SPE( TALE

Art. 7.1 - Se interzice coinodatarului desfășurarea altor activități decât cele precizate în protcol

Art. 7,2 - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu ele.vor trebui anunțate în termenul limită de 38 ore proprietarului.

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din aceasta

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 exemplare originale.

PROPRIETAR,

COMODA I AR.


Primar


Klaus lohannis

Director Economic


V iorica Bândescu


Sel Serv iciul .Iuridic


Dorin Nistor


Șef Serviciu Patrimoniu


Grigore loan


Director Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat

Contabil Șei


Simona Pop


Heddi Schiau


Consilier juridic


Ludmila Bara


Președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează

Secretar


Iordan Nicoia