Hotărârea nr. 255/2006

HOTARAREA NR.255 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR. 255

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103493/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 122 alin.2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. b, alin.4 lit. a, precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTAR ASTE:

Art.l. - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate din neplata în termen a impozitului, pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată, în Sibiu la data de 31.08. 2006.

președinte Gerhard Leopold


Contrasemnează

Secretar


Iordan Nicola

WRU CONFORMITATE

cu ORIGINALUL

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. _la HCL nr. >-5b/2006


Președinte Gerhard Leopold


Sr.

crt.

COD

ROL

CNP

NUME

ADRESA

Debit

Lei

Dobânzi

Lei

Penalități

Lei

L

1

5125676

1651026323919

Gligor Sorin

I) u mitru

Sibiu, str. Gorăslău nr. 2 ap. 13

283,00

337,00

60,00 ’

;2-

10306049

1560303323946

L

Cioca Vasile

Sibiu, str. Uzinei nr. 3 ap. 7

208,00

242,00

47,00

T O T A L

491,00

579,00

107,00

Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola