Hotărârea nr. 254/2006

HOTARAREA NR.254 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public de Administare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu.

HOTĂRÂREA NR.254 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 31.08.2006,

Analizând raportul nr. 103492/2006 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 7 și art. 8 din O.G. nr.3/2006,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.a, alin.3, lit b și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.09.2006 se aprobă transformarea a două posturi de inspector tr.ll - studii medii din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu în posturi de inspector de specialitate gr.II - studii superioare, pentru d-ra Fățan Adriana și dl. Vizantie Lucian.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător, începând cu aceeași dată, statul de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.08.2006.

Președinte

Gerhard Leopold                   Contrasemnează

Secretar Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. la HCL nr. -'2006


STAT DE FUNCȚII

Al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Mun. Sibiu Valabil la data de 01.09.2006

| Nr.

! Crt.

Denumirea Funcției )

I ■              ■_                                     -• ■

Gradul/ treapta

Nivel

Studii

Număr posturi aprobate

Număr posturi ocupate

Număr posturi vacante

I l.

DIRECTOR-inspector de specialitate

IA

s

l

l

0

2

CONTABIL ȘEF inspector de specialitate

IA

S

l

l

" 1

0

BIROU FINANCIAR-CONTABIL

i 3.

Șef birou-insnector de specialitate

IA

I

s

i

I

0

1

4.

Inspector

IA

M

7

0

0

-

Inspector

I

M

l

.....I

I 6.

Inspector

•l

M

l

I

L o 1

7.

Referent

IA

M

l

0 !

Total                 6             5           I

COM

PARTIMENT JURIDIC

8.

Consilier juridic

IV j       s

2

2

0

Total                2             2           0

COM

9.

PARTIMENT RESURSE UMANE ȘI ADf

Inspector de specialitate            III

MINISTRATI

S

V

l

l

0

10.

Inspector

II

M

l

l

‘ 0

11.

Administrator

II

M

l

l

0

Total               3           3           0

COM

*ARTIMENT INFORMATICĂ ȘI SECR

TARIAT

12.

Inspector

I '

M

I

T

0

13.

LII .

Inspector

Referent

_ll___

II

___S_

M

l

l

I -----------j

l

0

_____

Total               3            3          0

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVA f

15. I

Șef serviciu-inspector de specialitate

IA

S

l

----!

0

]

16.

Inspector de specialitate

IA

S

l

i

17.

Inspector de specialitate

I

S

I

i i

0 J

18.

----.—L

Inspector de specialitate

III

s

l

i

.. ___________.. .. __ .X.

_ p__

19.

Inspector

r ia

M

7

2

0

20.

Inspector

ii

M

1

1

0

Inspector

ii

S

1

1

0

21.

Inspector

in

M

3

2

1

22

Referent

IA

M

1

1

0

23.

Muncitor calificat-fochist

I

M/G

1

1

0.

24.

Muncitor calificat-lăcătuș

I

- M/G

1

0

1

25.

Muncitor calificat-electrician

I

M/G

1

]

0

26.

Muncitor calificat-șofer

I

M/G

1

0

1

27.

Muncitor calificat

I

M/G

1

. 1

0

fotal                17           13          4

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCĂRI

-

28.

Șef serviciu-inspector dc specialitate

IA

S

1

0

I

29.

Inspector de specialitate

I

s

2

1

1

30.

Inspector

1A

M

1

1

0

31.

Inspector

1

M

4

2

?

32.

Inspector

II

M

12

5

7

33.

Muncitor calificat-șofer

II

G

1

1

0

Total               21           10           11

TOTAL POSTURI           54        38       16

Președinte Gerhard Leopold

Contrasemnează Secretar Iordan Nicola